Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

13.01.2021

Działalność rolnicza pod panelami fotowoltaicznymi nie wpływa na podatek

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Czy grunty rolne zajęte na farmy fotowoltaiczne, na których równocześnie jest prowadzona działalność rolnicza będą opodatkowane podatkiem rolnym, czy podatkiem od nieruchomości i to według stawek najwyższych? W jakim zakresie panele są budowlami w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Czy grunty rolne zajęte na farmy fotowoltaiczne, na których równocześnie jest prowadzona działalność rolnicza będą opodatkowane podatkiem rolnym, czy podatkiem od nieruchomości i to według stawek najwyższych? W jakim zakresie panele są budowlami w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości?

Odpowiedzi na te pytania zawiera uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1932/18 (prawomocny).

W przedmiotowej sprawie sąd oceniał prawidłowość interpretacji indywidualnej, o którą wystąpili właściciele gruntu rolnego, którzy planowali zawrzeć umowę jego dzierżawy i rozważali skutki podatkowe w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości, jakie nieść będzie za sobą realizacja przez dzierżawcę na tych gruntach inwestycji fotowoltaicznych.

Wątpliwości wnioskodawców dotyczyły w pierwszym rzędzie określenia, kto powinien być podatnikiem podatku należnego od gruntu, na którym zlokalizowana będzie elektrownia, jak i od wszystkich elementów (obiektów) elektrowni fotowoltaicznej, w tym elementów stacji elektroenergetycznej (budynek obsługi technicznej, budynek rozdzielni, jednopolowa rozdzielnia napowietrzna wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzenie terenu, oświetlenie terenu oraz ogrodzenie terenu). Organ wydający interpretację potwierdził stanowisko wnioskodawców, wedle którego obowiązek podatkowy w stosunku do gruntu ciąży na właścicielach, a w stosunku do obiektów elektrowni – na dzierżawcy (jak należy rozumieć dzierżawca został uznany za właściciela budynków i budowli wznoszonych na dzierżawionym gruncie). Do tej kwestii sąd się jednak nie odnosił, ponieważ nie były one sporne.

Przedmiotem kontrowersji było natomiast określenie, w jakim zakresie grunt rolny dzierżawiony na inwestycje będzie zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym będzie opodatkowany nie podatkiem rolnym, lecz podatkiem od nieruchomości.  Wnioskodawca stał na stanowisku, że wydzierżawiany grunt będzie polegać podatkowi od nieruchomości jedynie w części zajętej pod konkretne elementy konstrukcyjne farmy fotowoltaicznej (np. podkłady pod inwertery, słupy konstrukcji wsporczej, ogrodzony teren stacji) a jego pozostała część - tereny pod i obok paneli fotowoltaicznych, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem rolnym. Zdaniem organu grunt, na którym znajdować się będą elementy elektrowni, tj. cały teren farmy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ponieważ jest to grunt „zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej” innej niż rolnicza.

Sporne było również, w jakim zakresie obiekty elektrowni fotowoltaicznej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wnioskodawcy uznawali, że nie podlegają opodatkowaniu inwertery znajdujące się w budynkach, natomiast organ twierdził, że nie ma przeszkód, by inwertery znajdujące się wewnątrz budynku były odrębnie, niezależnie od niego opodatkowane, jeśli są częścią odrębnej budowli sieci technicznej. Ponadto organ w interpretacji uznał panele fotowoltaiczne mocowane na konstrukcjach wsporczych jako przedmiot opodatkowany podatkiem od nieruchomości – element budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (sieć techniczną). Przeciwnie wnioskodawcy, którzy uważali, że opodatkowanie powinno ograniczać się do opodatkowania samych konstrukcji wsporczych.

Kontrowersje te rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w omawianym wyroku.

Sąd zauważył, że przyjęta na gruncie prawa polskiego, koncepcja opodatkowania nieruchomości gruntowych jednym z trzech podatków tj. podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym lub podatkiem leśnym opiera się na powiązaniu przedmiotu opodatkowania (gruntu) z jego klasyfikacją w ewidencji gruntów i budynków. Rzeczywiste działania podejmowane na nieruchomości gruntowej mogą jednak prowadzić do wyłączenia z zakresu przedmiotowego danego podatku i w konsekwencji objęcia jej innym świadczeniem. Oznacza to w szczególności, że grunty rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej należy opodatkować podatkiem od nieruchomości, nie zaś podatkiem rolnym.

W przedmiotowej sprawie Spółka wydzierżawia działkę w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym niemożliwe jest prowadzenie prawidłowej, pełnej i racjonalnej działalności rolniczej na tym gruncie. W związku z powyższym, cały teren wydzierżawiony pod elektrownię fotowoltaiczną należy - zdaniem WSA - uznać za zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Nie można zgodzić się z tym, że zajęcie użytków rolnych nie wystąpi pod panelami (stołami) fotowoltaicznymi, gdzie owce będą "poszukiwały jedzenia i cienia" lub będzie prowadzona pasieka. Głównym celem wydzierżawienia użytków rolnych pod elektrownię fotowoltaiczną jest jej budowa. W tym przypadku nie ma możliwości prowadzenia prawidłowej, pełnej i racjonalnej działalności rolniczej. Tym samym – skonkludował sąd – cały teren wydzierżawiony pod elektrownię fotowoltaiczną należy uznać za zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, a co za tym idzie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek najwyższych. Dodatkowo w wyroku zaznaczono, że użytki rolne na których posadowiona będzie elektrownia fotowoltaiczna będą ogrodzone, a w ten sposób dojdzie do wyraźnego wyodrębnienia użytku rolnego na zajęcie na wykonywanie działalności gospodarczej. Nawet w sytuacji gdy z gruntu będą mogły korzystać zwierzęta, to działalność ta nie będzie miała charakteru podstawowego, lecz uboczny. W dalszej części uzasadnienia sąd zawarł nawet bardziej zdecydowane twierdzenia, podkreślając, że istotne jest to, że jeśli teren jest zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej – to ta okoliczność niejako "wyjmuje" go z opodatkowania podatkiem rolnym i przesuwa w zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Nie ma więc większego sensu analizowanie, czy teren będzie użyteczny z punktu widzenia owiec czy pszczół i czy będzie wykorzystywany na ich potrzeby, i czy będzie to w pełni, czy tylko trochę. Ma znaczenie to, że jest to teren potrzebny spółce do prowadzenia farmy fotowoltaicznej. Gdyby nie był jej potrzebny – to by go nie wydzierżawiała i nie ogradzała. Skoro zaś go wydzierżawia, użytkuje i ogradza – to teren ten jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i dlatego, w świetle art. 1 ustawy o podatku rolnym, jest wyłączony z opodatkowania podatkiem rolnym, a podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

W odniesieniu do drugiego ze spornych zagadnień, sąd przyznał rację skarżącym. Zdaniem WSA nie ma podstaw do uznania, że urządzenia umieszczone w budynkach (obiektach kontenerowych) oraz panele fotowoltaiczne wraz z okablowaniem są opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako część sieci technicznej (jako budowla). Wynika to z przyjmowanej na gruncie podatku od nieruchomości definicji budowli, bazującej na przepisach prawa budowlanego. „Podatkową” budowlą może być tylko taki obiekt budowlany, który w ustawie z zakresu prawa budowlanego został wprost wskazany jako budowla.

W związku z tym, że katalog budowli nie obejmuje wprost farm fotowoltaicznych, organ podatkowy w komentowanej sprawie stanął na stanowisku, że farmy te stanowią część większej całości, sieci technicznej, która z kolei może stanowić budowlę. Omawiany wyrok powyższy pogląd zakwestionował. Zdaniem sądu elektrownia fotowoltaiczna (urządzenia w obiektach kontenerowych, panele) nie stanowi sieci technicznej w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Sąd podkreślił, że farma nie służy przesyłaniu ani dystrybucji paliw ani energii, lecz wytwarzaniu energii (tak jak, przykładowo, rafineria nie jest częścią rurociągu, a zakład gazowniczy nie jest częścią sieci gazowej, tak farma fotowoltaiczna nie jest częścią sieci elektroenergetycznej).

Natomiast jeśli chodzi o charakter prawny paneli fotowoltaicznych, zdaniem sądu należy uznać, że są one urządzeniami technicznymi, w przypadku których jako budowlę można potraktować jedynie części budowlane. Budowlą jest więc jedynie konstrukcja wsporcza. Panel wraz z okablowaniem nie może być uznany ani za element tak rozumianego obiektu budowlanego (nie jest instalacją umożliwiającą użytkowanie konstrukcji wsporczej) ani nie może być uznany za urządzenie budowlane, tj. odrębną kategorię budowli podlegających opodatkowaniu (nie „zapewnia możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”). Panel nie służy konstrukcji wsporczej - wręcz odwrotnie.

Reasumując, grunt dzierżawiony na elektrownię fotowoltaiczną będzie podlegać w całości opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako zajęty na działalność gospodarczą, także gdy będzie równolegle służył działalności rolniczej. Opodatkowanie obiektów elektrowni wiatrowej dotyczyć zaś będzie wyłącznie obiektów kontenerowych oraz konstrukcji wsporczych. Urządzenia (panele wraz z okablowaniem, inwertery) pozostaną nieopodatkowane.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Aleksandra Hemmerling

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne