Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.01.2021

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach - część III

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 31 grudnia 2020r. przedstawiło długo oczekiwany projekt kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw będący odpowiedzią na część postulatów środowisk samorządowych

Niniejsze opracowanie zawiera wstępne omówienie przedłożonych propozycji zmian ustawowych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Kodeksu wykroczeń i Kodeksu karnego. Opracowanie pomija propozycje zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o odpadach. Z uwagi na czas jaki upłynął od opublikowania projektu nie możliwym było opracowanie szczegółowej i pogłębionej analizy wszystkich przedłożonych propozycji. Omówienie kluczowych zmian nastąpi w serii artykułów publikowanych w najbliższym czasie na łamach naszego Portalu.

Do tej pory opublikowano:

1. Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach - część I

2. Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach - część II

Obowiązki wytwórców odpadów komunalnych

Projekt ustawy nowelizującej zakłada również wprowadzenia nowego rozdziału dotyczącego obowiązków wytwórców odpadów komunalnych. Zgodnie z nowymi przepisami wytwórcy odpadów komunalnych będą obowiązani do zbierania w sposób selektywny wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

Jest to szczególne istotna zmiana w kontekście zabudowy wielorodzinnej w przypadku której istniała wątpliwość czy obowiązek selektywnej zbiórki odnosić należy wyłącznie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych czy także do ich mieszkańców.

Za naruszenie nowych przepisów ustawodawca przewiduje karę grzywny analogicznie jak w przypadku właścicieli nieruchomości nierealizujących ciążących na nich obowiązków.                     

Kolejne zmiany dotyczące nieruchomości niezamieszkanych

Projektodawcy proponują kolejne zmiany dotyczące nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkane), nawiązujące do odrzuconych przez Sejm propozycji ministerialnych z 2019 roku. Zmiany w tym zakresie mają na celu „umożliwienie właściwego zaplanowania zamówienia publicznego na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów, gdyż znana będzie liczba podmiotów, które zostaną w systemie.”.

Po pierwsze Ministerstwo proponuje odejście od obecnego mechanizmu dobrowolności wprowadzonego w art. 6c ust. 2c ustawy czystościowej (zakładającego możliwość przystępowania i występowania ze zorganizowanego przez gminę systemu odpadowego w każdym czasie).

Po drugie właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały o objęciu nieruchomości niezamieszkanych zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały (na uznanie zasługuje odejście posługiwania się w tym zakresie pojęciem wyłączania z systemu gospodarowania odpadami, którym niestety posługuje się obecna ustawa).
W oświadczeniu właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie będzie skuteczne od dnia wejścia w życie uchwały dotyczącej nieruchomości niezamieszkanych (podjętej na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy czystościowej), i nie będzie mogło być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zdaniem projektodawców „gmina, organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z tych nieruchomości, dysponuje danymi, z ilu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane odpady przez przedsiębiorcę wyłonionego w tym postępowaniu.”.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zobowiązany zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, na:

 1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się
  z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia
 2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Odwołanie oświadczenia oraz oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, będą skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie będzie mogła być odwołana przez okres obowiązywania tej umowy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest będzie zobowiązany zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminie obowiązywania następnej umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Powyższe propozycje służyć mają „stabilności systemu”.

Należy przypomnieć, iż tego typu rozwiązanie – proponowane w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – zostało odrzucone w 2019 roku przez sprawującą obecnie władzę większość parlamentarną na skutek poprawek zasugerowanych w Sejmie przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który nadal sprawuje swój urząd. Może to oznaczać opór wobec proponowanych w tym zakresie zmian.

Obecny projekt – podobnie jak projekt z 2019 roku – nie odpowiada wprost na pytanie dotyczące nowych nieruchomości niezamieszkanych pojawiających się w systemie w trakcie obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych. Mając na uwadze motywy proponowanych zmian zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej zasadna wydaje się teza, że tego typu nieruchomości „wyjściowo” pozostają poza gminnym systemem odbiorowym. Kwestia ta powinna zostać jednakże wprost uregulowana przez ustawodawcę w nowoprojektowanych przepisach. Pożądanym kierunkiem zmian powinno być umożliwienie objęcia tych nieruchomości systemem gminnym.

Istotne są również zmiany dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, o czym szerzej w dalszej części opracowania.

Zmiana zakresu dokumentacji zamówieniowej

Projekt ustawy nowelizującej zakłada rozszerzenie zakresu dokumentacji zamówieniowej poprzez obligatoryjne określenie w niej obowiązku przekazywania odpadów selektywnie zebranych oraz odpadów powstających w procesie sortowania w celu doczyszczenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych w pierwszej kolejności do instalacji zapewniających przygotowanie do ponownego użycia lub recyklingu.

Wątpliwości może budzić w tym zakresie objęcie zakresem tego przepisu odpadów powstających w procesie sortowania w celu doczyszczenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Sposób postępowania z tym odpadami może być poza zakresem działania gminy, podobnie jak ma to miejsce z pozostałościami z sortowania przeznaczonych
do składowania.

Propozycje w tym zakresie zdaniem projektodawców mają „na celu zapewnienie, żeby odpady były zagospodarowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Ponadto celem jest również wzmocnienie działań gmin na rzecz osiągania celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.”.

Omówienie dalszej części ustawy nowelizującej nastąpi w kolejnym artykule.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj