Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.12.2020

Przerwanie biegu terminu przedawnienia - będą zmiany?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Minister Sprawiedliwości jako wnioskodawca, zaproponował zmiany w Kodeksie cywilnym. Miałyby one objąć m.in. przerwanie biegu przedawnienia.

02 października b.r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2019 r. poz.1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875)[1] [dalej także jako: projekt]. Wnioskodawcą rzeczonego aktu jest Minister Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 1 pkt 1) projektu, zmiany dotyczyć mają m.in. art. 123 Kodeksu cywilnego [dalej także: KC] tj. przerwania biegu przedawnienia.

Stosownie do obowiązującego brzmienia zacytowanego przepisu bieg przedawnienia przerywa się:

 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 3. przez wszczęcie mediacji.

W uzasadnieniu projektowanych zmian wskazano, że z uwagi na obowiązujące brzmienie art. 123 KC: „kontrowersje (…) budzi kwestia, czy drugi i kolejne wnioski o zawezwanie do próby ugodowej lub wszczęcie mediacji, stanowią czynność, która zmierza bezpośrednio do dochodzenia roszczenia, a tym samym, czy wywołują skutek przerwy biegu przedawnienia[2]. Innymi słowy wskazuje się, że w praktyce obserwuje się zjawisko polegające na składaniu przez wierzycieli kolejnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, co bardzo często ma na celu jedynie przerwanie biegu przedawnienia[3]. Zdaniem autorów projektu, powyższe działanie stoi w sprzeczności z istotą instytucji przedawnienia, której celem jest: „stabilizacja stosunków prawnych, pewność obrotu prawnego, dyscyplinowanie wierzyciela do szybkiego dochodzenia praw i wreszcie ochrona dłużnika przed zbyt długo trwającym stanem niepewności co do istnienia obowiązku[4]. Co więcej, w opinii autorów projektu, powyższa praktyka może prowadzić do sytuacji, w której roszczenie nigdy nie ulegnie przedawnieniu.

W konsekwencji, autorzy projektu podkreślają, że: „mając na uwadze powyższe kontrowersje związane z nadużywaniem przez wierzycieli instytucji zawezwania do próby ugodowej zdecydowano się wprowadzić wyraźną regulację, że tylko pierwsze zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia”[5]

Stosownie do projektowanego brzmienia art. 123 KC bieg przedawnienia przerywa się:

 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 3. przez pierwsze wszczęcie mediacji
 4. przez pierwsze zawezwanie do próby ugodowej.

Skutkiem powyższej zmiany miałoby być, zdaniem autorów projektu, rozwikłanie sporu dotyczącego skuteczności ponawianych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, jak również dotyczącego obowiązku badania przez sąd intencji wnioskodawcy[6].

Przerwanie biegu przedawnienia następowałoby zatem tylko przy pierwszym wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, oraz odpowiednio – tylko przy pierwszym wszczęciu mediacji.  

 

Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania tj. we wstępnej fazie prac legislacyjnych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został określony na IV kwartał 2020r.[7]

 

 


[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338855/katalog/12725884#12725884 tj. nr UD111 

[2] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12338855/12725884/12725885/dokument468417.pdf

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r152689735,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-cywilny.html

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Prawo cywilne

Autorzy artykułu

Piotr Kołodziejczak

radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Martyna Krystman

aplikantka radcowska, starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj