Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.12.2020

Niełatwa droga do antycovidowych gminnych przepisów porządkowych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W marcu 2020 r. wójt jednej z gmin wydał zarządzenie w sprawie przepisów porządkowych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. Wojewoda Śląski stwierdził jego nieważność dopiero w drugiej połowie maja. Istotne znaczenie ma bowiem nie tylko treść zarządzenia porządkowego, ale również przekazanie go organowi nadzoru w odpowiedniej formie.

W dniu 14 października 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowano rozstrzygnięcie nadzorcze NR NPII.4131.1.437.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 20 maja 2020 r., w którym stwierdził on nieważność zarządzenia wójta z 31 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców gminy. W podstawie prawnej zarządzenia objętego postępowaniem nadzorczym powołano art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym[1] w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii[2]. W ramach przepisów porządkowych zakazano m.in. korzystanie z placów zabaw, gminnych obiektów sportowych oraz odwołano wydarzenia organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu i amfiteatr, a także wstrzymano wynajem pomieszczeń w nieruchomościach tych jednostek. Tylko na marginesie można wspomnieć, że było to jedno z wielu zarządzeń „antycovidowych” podjętych przez tego wójta.

Wojewoda Śląski uznał, że zarządzenie wydane zostało z istotnym naruszeniem prawa. W pierwszej kolejności organ nadzoru przypomniał, że ustawodawca określił dwie przesłanki wydania przepisów porządkowych:

1) materia podlegająca unormowaniu nie może być uregulowana w innych przepisach powszechnie obowiązujących, a także

2) wprowadzenie określonych norm musi być uzasadnione ze względu na ochronę życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

W odniesieniu do pierwszej z nich Wojewoda uznał, że treść zarządzenia pokrywała się z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W odniesieniu do wymogu, by przepisy porządkowe chroniły wskazane w ustawie dobra, Wojewoda Śląski stwierdził natomiat, że nakaz wstrzymania wynajmu pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz amfiteatru wychodzi poza zakres upoważnienia zawartego w u.s.g. Należy bowiem odróżnić kwestię ochrony zdrowia obywateli od kwestii stosunków cywilnoprawnych, a ponadto – w ocenie organu nadzoru – przepisy zarządzenia są w tym zakresie niejasne.

Organ nadzoru podważył również określone w zarządzeniu rozwiązanie dotyczące jego wejścia w życie, zgodnie z którymi miało to nastąpić 31 marca 2020 r. (w dniu wydania), a akt miał zostać ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty.  Stwierdził bowiem, że „wejście wżycie przepisów porządkowych powinno być uzależnione od ogłoszenia i mogą one wejść wżycie najwcześniej z tym dniem”. Wymóg wejścia w życie uzależniony powinien być zatem od dnia ogłoszenia. Wojewoda uznał ponadto, że zarządzenie zostało do niego doręczone dopiero 27 kwietnia 2020 r. Co prawda wcześniej (31 marca 2020 r.) przesłano kopię elektroniczną aktu, ale z natury rzeczy nie był to jego oryginał.

 


[1] Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.

[2] Dz. U. 2020 poz. 491 ze zm.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj