Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.12.2020

Wątpliwości wokół nowego rozporządzenia w sprawie standaryzacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Opublikowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt nowego rozporządzenia  w sprawie standaryzacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budzi uzasadnione wątpliwości prawne.

Nowelizacja przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) znowelizowano art. 4a ustawy czystościowej stanowiący podstawę do wydania rozporządzenia w sprawie standaryzacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W szczególności ustawą nowelizującą zmieniono, że w miejsce określenia „szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów)” minister właściwy do spraw klimatu określić ma „sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych spośród wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6”. Z ustawy usunięto także delegację do określenia w drodze rozporządzenia kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony (upoważnienie do określenia tego zagadnienia zamieszczono w przepisach dotyczących regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie – art. 4 ust. 2a pkt 5 ustawy) oraz wskazanie odpadów komunalnych podlegających obowiązkowi selektywnego zbierania (ustawa nowelizująca wprowadziła po upływie okresów przejściowych obowiązek selektywnej zbiórki wobec wszystkich właścicieli nieruchomości).

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 4a ustawy czystościowej zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia wydanego na podstawie znowelizowanych przepisów, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Projekt nowego rozporządzenia

W dniu 18 listopada 2020 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowego rozporządzenia opracowanego na podstawie znowelizowanego art. 4a ustawy czystościowej.

Nowy projekt jest niemal wierną kalką dotychczasowego rozporządzenia. Zmian jest niewiele i nie mają istotnego znaczenia.

W § 1 zmieniono przedmiot rozporządzenia usuwając z dotychczasowego przepisu słowo „szczegółowy”, co jednak nie zostało powiązane z dalszymi zmianami.

W § 2 ust. 1 projektu dopisano, że frakcje odpadów, o których mowa w § 3 rozporządzenia zbiera się w pojemnikach (co było do tej pory) lub w workach (co jest nowością w tym przepisie). Nie wykreślono jednak dotychczasowego § 2 ust. 2 zgodnie z którym dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach. Powyższa zmian czyni regulację mało czytelną, zwłaszcza że jej wprowadzenie nie zostało szczegółowo wyjaśnione w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Wśród frakcji objętych projektem rozporządzenia wprost wskazano odpady opakowaniowe wielomateriałowe, które niekonsekwentnie wymieniane były w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

W projekt określa obowiązek zbierania frakcji odpadów określonych w rozporządzeniu w miejscu ich wytworzenia oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, jak również nakazuje by pojemniki lub worki zapewniały zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Oba ww. obowiązki w dotychczasowym rozporządzeniu traktowane były jako warunki uznania, że wymóg selektywnego zbierania odpadów został spełniony.

Projekt rozporządzenia identycznie jak dotychczasowe rozporządzenie określa oznaczenia słowne i kolorystyczne pojemników i worków oraz wyjątki w tym zakresie.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Wątpliwości dotyczące projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia budzi istotne wątpliwości co do jego zgodności ze znowelizowana ustawą czystościową. Skoro ustawodawca określił, że rozporządzenie nie ma określać „szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów” a jedynie „sposób zbierania odpadów” to znaczy, że zawęził zakres delegacji ustawowej. Tym samym nowe rozporządzenie winno cechować się większą ogólnością i elastycznością względem rozporządzenia dotychczasowego. Nie może być zatem wierną kalką dotychczasowych rozwiązań.

Odmienna teza prowadziłaby do wniosku, że poprzednie brzmienie art. 4a ustawy czystościowej i obecne brzmienie tego przepisu upoważniają ministra do tego samego, co w konsekwencji musiałoby prowadzić do tezy, że słowo „szczegółowe” w poprzednim brzmieniu przepisu było zbędne (nie miało znaczenia normatywnego). Tymczasem powszechnie przyjmuje się regułę wykładni przepisów prawa zakazującą interpretacji przepisów prawnych tak, aby pewne ich fragmenty okazały się zbędne.

Znaczenie tej zmiany normatywnej najlepiej powinno rozumieć Ministerstwo Klimatu, które zaproponowało zmianę ustawy czystościowej w tym zakresie.

Podsumowanie

Wobec powyższych wątpliwości należy mieć nadzieję, że kolejna wersja projektu rozporządzenia prawidłowo realizować będzie znowelizowaną delegację ustawową, a zaproponowane rozwiązania będą mniej szczegółowe i bardziej elastyczne (chociażby w zakresie kolorystyki pojemników).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj