Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.12.2020

Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Rada Powiatu może odmówić zgody na rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z radnym wyłącznie wówczas, gdy przyczyny tego rozwiązania związane są z wykonywaniem przez radnego swojego mandatu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi [dalej także: WSA], wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2020 r. (sygn. akt: III SA/Łd 1097/19) orzekł, iż wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na rozwiązanie stosunku pracy z radnym nie jest pozostawione Radzie do swobodnego uznania. Odmowa wyrażenia takiej zgody może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy za przyczyny rozwiązania stosunku pracy z radnym, pracodawca podaje powody związane z wykonywaniem przez radnego swojego mandatu. W innym wypadku, Rada Powiatu zobligowana jest wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Nadleśnictwo zwróciło się w oparciu o art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578) [dalej: usp] do Rady Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu. Rada podjęła uchwałę w przedmiocie odmowy wyrażenia rzeczonej zgody.

Na przedmiotową uchwałę została wniesiona przez Nadleśnictwo skarga, której podstawę stanowił zarzut naruszenia art. 22 ust. 2 usp, poprzez niewłaściwą wykładnię przepisu, polegającą na uznaniu, że decyzja Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym pozostawiona została przez ustawodawcę swobodnemu uznaniu rady i ma charakter arbitralny.

W odpowiedzi na skargę, Rada Powiatu wniosła o jej oddalenie argumentując, że na podstawie art. 22 ust. 2 zd. 2 usp, rada powiatu ma obowiązek odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są przyczyny związane z wykonywaniem przez radnego swojego mandatu, ale w pozostałych przypadkach wyrażenie zgody lub jej odmowa pozostawione są uznaniu organu powiatu, co wywodzi się z art. 22 ust. 2 zd. 1.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za zasadną skargę Nadleśnictwa, stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały Rady Powiatu.

Odwołując się do analogicznej regulacji zawartej w ustawie o samorządzie gminnym oraz powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r. (sygn. akt: II OSK 3133/13), WSA wskazał, iż „skoro celem regulacji art. 25 ust. 2 u.s.g. jest zapewnienie radnemu swobodnego sprawowania mandatu, a nie zabezpieczenie go przed utratą pracy, to rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zwolnienie, nie powinna ingerować w prawo pracodawcy do „rozstania” się z pracownikiem, gdy ma to uzasadnienie w obowiązującym porządku prawnym i nie jest związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”.

WSA podkreślił również, iż wykładnia art. 25 ust. 2 usg, a co za tym idzie analogicznie art. 22 ust. 2 usp, przeszła w doktrynie i orzecznictwie ewolucję. Obecnie wskazuje się, iż „ochrona stosunku pracy radnego jest zaś uzasadniona tylko w sytuacji, gdy zostanie udowodnione, że do rozwiązania stosunku pracy nie doszłoby, gdyby pracownik nie posiadał mandatu radnego. Celem art. 22 ust. 2 u.s.p. nie jest bowiem zapewnienie radnemu nieusuwalności z pracy jaką wykonuje.”.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj