Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.12.2020

Udostępnianie dokumentów na gruncie nowego P.z.p. cz. III

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Emanacją, wyrażonej w art. 18 ust. 1 nowego P.z.p., zasady jawności zamówień publicznych jest przepis art. 74 ust. 1 nowego P.z.p. zapewniający  szeroki dostęp do informacji zakodowanych w protokole z postępowania oraz załączonych do niego dokumentach, w tym ofertach, wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przedmiotowych środkach dowodowych czy też podmiotowych środkach dowodowych. Wyrażona we wskazanym przepisie reguła jest zbieżna z wynikającą z art. 96 ust. 3 aktualnego P.z.p., jednakże jej funkcjonowanie w zmienionym otoczeniu normatywnym, rodzi nowe zagadnienia problemowe.

Udostępnienie załączników do protokołu

Zgodnie z art. 74 ust. 2 nowego P.z.p. załączniki do protokołu udostępniane są od:

 1. wyboru oferty najkorzystniejszej,
 2. unieważnienia postępowania.

Odwołując się do treści artykułu rozpoczynającego cykl, załącznikami do których ww. reguła znajduje zastosowanie są materiały o których mowa w art. 73 ust. 1 i 2 nowego P.z.p. np. zawiadomienia, wnioski czy inne informacje składane przez zamawiającego lub wykonawców (np. wezwanie do wyjaśnień, uzupełnień itp.).

Poprzez wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania w rozumieniu art.  74 ust. 2 nowego P.z.p., należy uznać każdorazowo, czynność kończącą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od tego czy ma ona charakter definitywny i ostateczny. Innymi słowy wraz z przekazaniem informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, ww. załączniki podlegają udostępnieniu. Jeżeli następnie zamawiający, z własnej inicjatywy lub na skutek wydania orzeczenia przez KIO, unieważni wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania, to kierując się zasadą równego traktowania wykonawców:

 1. nie powinien zaprzestawać udostępniania załączników wytworzonych do momentu podjęcia czynności, która została następnie unieważniona,
 2. nie udostępniania załączników wytworzonych po unieważnieniu czynności, aż do momentu dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania.

Uzupełniająco należy wskazać, że odroczenie momentu udostępniania załączników do protokołu, ma służyć przede wszystkim dwóm celom:

 1. koncentracji środków ochrony prawnej, albowiem w świetle 515 ust. 1 nowego P.z.p. odwołanie wnosi się w terminie liczonym do dnia powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę wniesienia odwołania. W konsekwencji bieżące udostępnianie wszelkich załączników do protokołu, np. wezwań do wyjaśnień, odpowiedzi na wezwania, złożonych podmiotowych środków dowodowych itp. skutkowałoby permanentną aktualizacją kolejnych terminów na wnoszenie odwołań,
 2. niezakłócania zamawiającym procesu badania i oceny ofert oraz weryfikacji podmiotowej wykonawców, koniecznością udostępniania informacji szczątkowych.

Mając wzgląd na ww. ratio legis, ewentualne przedterminowe udostępnienie załączników do protokołu należy uznać wyłącznie za uchybienie formalne, niemające wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Udostępnienie prac konkursowych

Procedura konkursowa w mniejszym, niż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, stopniu opiera się na zasadzie jawności. Oprócz tego, że przewiduje ona wzmożony stopień poufności oraz anonimowości prac oraz uczestników na etapie trwania czynności ocenno-weryfikacyjnych, to dodatkowo ogranicza zakres jawności prac konkursowych. Zgodnie z art. 358 ust. 4 nowego P.z.p. udostępnieniu podlega wyłącznie nagrodzona praca konkursowa / prace konkursowe, a pozostałe prace oraz opracowania studialne nie podlegają ujawnieniu. Udostępnienie wybranej pracy lub prac konkursowych następuje od dnia zawiadomienia o wynikach konkursu.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj