Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.11.2020

Melioracje wodne pod nadzorem gmin?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przedłużające się okresy suszy, a jednocześnie: pojawiające się coraz częściej deszcze nawalne, boleśnie uświadamiają nas, że woda to nie oczywistość, ale cenny zasób, który powinniśmy racjonalnie wykorzystywać. Ten cel przyświecał również ustawodawcy podczas projektowania zapisów ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Przedłużające się okresy suszy, a jednocześnie: pojawiające się coraz częściej deszcze nawalne, boleśnie uświadamiają nas, że woda to nie oczywistość, ale cenny zasób, który powinniśmy racjonalnie wykorzystywać. Ten cel przyświecał również ustawodawcy podczas projektowania zapisów ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Gospodarowanie zasobami wodnymi to nie tylko problem miast i odpowiedniego retencjonowania deszczówki. To również (a może – patrząc na skalę problemu - przede wszystkim) problem terenów produkcji rolnej, tak wrażliwych na wszelkie niedobory wody (i jednocześnie: tak chłonnych jeśli chodzi o jej pobór). Dlatego też zapewnienie wystarczających (a jednocześnie: tylko niezbędnych) zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa, stanowi jedno z podstawowych wyzwań w zakresie gospodarki wodnej.

Jednym z istotniejszych narzędzi optymalnego zarządzania potrzebami wodnymi terenów rolnych jest prowadzenie melioracji wodnych, czyli regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Służące jej prowadzeniu tzw. urządzenia melioracji wodnych to przykładowo (i najbardziej obrazowo) rowy melioracyjne, stanowiące nieodzowny element rolniczego krajobrazu. Niestety, infrastruktura ta, choć z potencjałem, przez wiele lat zaniedbywana, stanowi obecnie duże wyzwanie dla osób wykorzystujących grunty rolne.

Aktualnie, na gruncie obowiązującego Prawa wodne (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych [art. 205 ustawy Prawo wodne]. Nadzór nad wykonywaniem przedmiotowych obowiązków realizuje – zgodnie z treścią art. 206 Prawa wodnego – właściwy organ Wód Polskich.

System ten – zgodnie z wizją ustawodawcy – ma jednak zmienić się wraz z wejściem w życie projektowanej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy [projekt aktualnie na etapie konsultacji publicznych]. Jakkolwiek, samo utrzymywanie urządzeń pozostanie zasadniczo przy właścicielach gruntów, to jednak nadzór nad utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych przejść ma w ręce gmin. Uzasadnienie ustawodawcy do wdrożenia takich zmian to często spotykane (w przypadku nakładania nowych obowiązków na samorządy gminne) argumenty, jakoby za przekazaniem zadań na rzecz gminy świadczyło to, że jest „jednostką najbliższą mieszkańcom i znającą problemy dotyczące gospodarki wodnej na jej terenie, co umożliwia prowadzenie skutecznego nadzoru” [za: uzasadnieniem do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy]. Cóż, nie sposób pozbyć się refleksji, że jeszcze niedawno argument bliskości gminy względem odbiorców zadania (w przypadku części zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków) nie stanowił przeszkody przed pozbawieniem gmin kompetencji na rzecz organów Wód Polskich.

Jakkolwiek ustawa jest na etapie projektu i konsultacji publicznych, warto już teraz zainteresować się jej losem, aby przygotować się do realizowania niełatwych, a przy tym odpowiedzialnych zadań z zakresu gospodarki wodnej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Aleksandra Misiun

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu finansów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj