Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.11.2020

Dopuszczalność pracy zdalnej na kwarantannie

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Świadczenie pracy zdalnej  na kwarantannie znalazło swoje wyraźne uregulowanie w przepisach. Odpowiednie zapisy przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Dnia 3 listopada Prezydent podpisał poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19[1] (dalej także jako: projektowana ustawa). Akt ten przewiduje zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[2], w zakresie wprowadzenia możliwości świadczenia przez pracownika pracy zdalnej w okresie kwarantanny.  

Kwestia ta nie została dotychczas wprost unormowana w obowiązujących przepisach. Wątpliwości interpretacyjne zarówno po stronie pracodawców, jak też pracowników wywołuje w szczególności możliwość zdalnego świadczenia pracy w sytuacji, w której pracownik przebywa na kwarantannie nie przejawiając objawów zakażenia COVID-19. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem ZUS z dn. 27 października 2020r. niemożność wykonywania pracy przez osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodów choroby[3]. Jednakże w opinii tej wprost wskazano, że: „okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby (…) To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę[4]. Problem ten jest szczególnie istotny z punktu wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia. Należy mieć bowiem na uwadze, że w interesie pracodawcy jest nieprzerwane świadczenie pracy przez pracownika, a uzyskiwanie wynagrodzenia w pełnej wysokości, uznać należy za celowe z punktu widzenia pracownika.

Potwierdzeniu dopuszczalności pracy zdalnej na kwarantannie służyć ma art. 4h, który został dodany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z przywołanym przepisem, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Praca zdalna na kwarantannie wymaga zatem zgody zarówno pracownika jak też pracodawcy. Do warunków świadczenia pracy zastosowanie mają znaleźć przepisy art. 3 ust. 3– 8 ustawy.  Zastrzeżenie to dotyczy m.in. posiadania przez pracownika określonych możliwości technicznych, lokalowych czy obowiązku ciążącym na pracodawcy, a dotyczącym zapewnienia narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny nie przysługuje przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy (zasiłek chorobowy) jak też inne świadczenia pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.

Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP.

 


[1] http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=683

[2] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

[3] https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-zus-w-sprawie-pracy-zdalnej-w-okresie-kwarantanny

[4] Tamże.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Martyna Krystman

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj