Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.11.2020

Udostępnianie dokumentów na gruncie nowego P.z.p. cz. II

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Emanacją, wyrażonej w art. 18 ust. 1 nowego P.z.p., zasady jawności zamówień publicznych jest przepis art. 74 ust. 1 nowego P.z.p. zapewniający  szeroki dostęp do informacji zakodowanych w protokole z postępowania oraz załączonych do niego dokumentach, w tym ofertach, wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przedmiotowych środkach dowodowych czy też podmiotowych środkach dowodowych. Wyrażona we wskazanym przepisie reguła jest zbieżna z wynikającą z art. 96 ust. 3 aktualnego P.z.p., jednakże jej funkcjonowanie w zmienionym otoczeniu normatywnym, rodzi nowe zagadnienia problemowe.

Udostępnienie ofert wraz z załącznikami

Przepis art. 74 ust. 2 pkt 1 nowego P.z.p. w sposób wyraźny przesądza, że udostępnienie ofert następuje:

 1. niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w terminie 3 dni liczonym od wskazanego momentu. Należy wskazać, że udostępnienie ofert wraz z załącznikami następuje na wniosek zainteresowanego. W konsekwencji liczenie 3 dniowego terminu „od dnia otwarcia ofert” wydaje się ustanawiać termin buforowy mający umożliwić zamawiającym niezakłócone czynnością udostępniania ofert, zapoznanie się z propozycjami ofertowymi, przeanalizowanie ich czy przygotowanie do udostępniania podmiotom zainteresowanym. Mając na względzie treść art. 74 ust. 2 pkt 1 nowego P.z.p. zasadne wydaje się dotrzymywanie przez zamawiających, 3 dniowego terminu na udostępnianie ofert wraz z załącznikami, niezwłocznie, jednakże nie później niż po 3 dniach od otrzymania wniosku,
 2. wraz z załącznikami, a więc dołączonymi przez wykonawcę do oferty oświadczeniami lub dokumentami, m.in. z następującymi:
 1. oświadczeniem wstępnym o którym mowa w art. 125 ust. 1 nowego P.z.p. (o ile obowiązek załączenia oświadczenia przez wszystkich reflektantów nie zostanie wyłączony, np. mocą decyzji zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego w którym zastosowano tzw. procedurę odwróconą – art. 139 ust. 2 nowego P.z.p.),
 2. przedmiotowymi środkami dowodowymi (art. 107 ust. 1 nowego P.z.p.),
 3. zobowiązaniem podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobu lub potencjału (art. 118 ust. 3 nowego P.z.p.),
 4. oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 nowego P.z.p.),
 5. dokumentami wykazującymi umocowanie do występowania w imieniu i na rzecz wykonawcy, np. pełnomocnictwem.

Pomimo, że sposób sformułowania art. 72 ust. 2 pkt 1 nowego P.z.p. może rodzić w tym zakresie wątpliwości, w ocenie autora, załączniki do oferty udostępnia się niezwłocznie, niezależnie od tego, czy zostały one faktycznie dołączone do oferty, czy też zostały przekazane zamawiającemu później, w wyniku zastosowania odpowiedniej procedury sanacyjnej. Przekazanych, na skutek zastosowania takiej procedury, oświadczeń lub dokumentów nie można traktować jako załączniki o których mowa w art. 73 ust. 1 nowego P.z.p. (tj. inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców), a których udostępnienie następuje po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania. Taka interpretacja naruszałaby zasadę równego traktowania wykonawców.

Odroczenie momentu udostępniania ofert

Udostępnianie ofert wraz z załączniki po otwarciu ofert, zostało wyłączone względem ofert wstępnych składanych w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub trybie podstawowym w wariancie w którym negocjacje przeprowadzane są obowiązkowo. Zgodnie z:

 1. art. 166 ust. 3 nowego P.z.p. „zamawiający udostępnia oferty, o których mowa w ust. 1, wraz z załącznikami, od dnia otwarcia ofert ostatecznych, a jeżeli udziela zamówienia na podstawie ofert wstępnych – od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej”,
 2. art. 291 ust. 2 nowego P.z.p. „W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, treść ofert, które podlegają negocjacjom, oraz prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Zamawiający udostępnia te oferty wraz z załącznikami od dnia otwarcia ofert ostatecznych.”. Odroczony moment udostępniania ofert wstępnych dotyczy wyłącznie tego wariantu trybu podstawowego, w którym negocjacje mają charakter obligatoryjny. W przypadku wariantu w którym pierwiastek negocjacyjny wykorzystywany jest w sposób fakultatywny „zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.”

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj