Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.11.2020

VAT nie tylko od najmu - liczą się wszystkie uzgodnienia stron

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Dodatkowe świadczenia od najemcy również podlegają rozliczeniu w VAT. Znaczenie mają wszystkie uzgodnienia pomiędzy stronami, a nie tylko te wprost wynikające z umowy najmu – tak zadecydował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Sprawa dotyczyła miasta, które zawarło z firmą ubezpieczeniową umowę najmu powierzchni pod stoisko informacyjne w budynku urzędu. Zgodnie z umową miasto pobiera od firmy miesięczny czynsz najmu wraz z doliczoną opłatą za korzystanie z mediów.

Oprócz wyżej wspomnianej umowy najmu miasto i firma ubezpieczeniowa zawarły dodatkowe umowy dotyczące świadczeń dodatkowych oraz darowizn ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W pierwszej umowie, firma ubezpieczeniowa zobowiązała się do zorganizowania imprezy edukacyjnej dla 250 dzieci oraz przekazania kompletów nakładek na pasy bezpieczeństwa. W drugiej umowie firma zobowiązała się do przekazania w formie darowizny na rzecz samorządu czujników tlenku węgla (dymu), koców gaśniczych oraz znaków drogowych. W ostatniej umowie, ubezpieczyciel - w ramach uczestnictwa w akcjach mających na celu zapobieganie powstaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych - zobowiązał się przekazać na rzecz miasta środki pieniężne z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W każdej z powyższych umów zawarto postanowienia, że w zamian za świadczenia dodatkowe oraz darowizny jednostka samorządu nie jest zobowiązana do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego (względnie  powstrzymywania się od dokonania jakiejkolwiek czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji).

Istotne jednak jest to, że wszystkie umowy na świadczenia dodatkowe zostały zawarte z uwagi na specyficzne warunki ogłoszonego konkursu na wynajem powierzchni (zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta). Zawarte umowy były więc bezpośrednim rezultatem rozstrzygnięcia konkursu.

Na tym tle zrodziła się wątpliwość czy umowa najmu oraz umowy na świadczenia dodatkowe należy rozpatrywać łącznie, czy też oddzielnie? Innymi słowy, czy wynagrodzenia miasta z tytułu oddania powierzchni w najem stanowi wyłącznie czynsz najmu (wynikający z umowy najmu), czy też również świadczenia dodatkowe?

Rozpatrując sprawę, organ podatkowy zauważył, że darowizna jest świadczeniem jednostronnym, gdyż darczyńca nie żąda od obdarowanego żadnego świadczenia wzajemnego. Jednak w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Zdaniem organu zawarcie przez miasto oraz firmę ubezpieczeniową wszystkich umów było ściśle związane z najmem powierzchni. Świadczy o tym w szczególności treść regulaminu konkursu, który określał szerszy zakres świadczeń potencjalnego najemcy niż tylko opłacanie czynszu najmu. W efekcie organ stwierdził, że pomiędzy miastem a firmą ubezpieczeniową istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która obejmuje wszystkie zawarte umowy i w tym szerokim zakresie – z punktu widzenia VAT - stanowi to odpłatne świadczenie usług. W tym sensie, wszystkie otrzymane przez miasto świadczenia będą stanowić wynagrodzenie z tytułu wynajmu powierzchni.

W konsekwencji rozliczenie w zakresie VAT również powinno objąć całość świadczeń otrzymanych przez jednostkę samorządu.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Aleksandra Hemmerling

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne