Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.09.2020

Sposób obliczania terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Stanowisko sądów administracyjnych odnośnie sposobu obliczania terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, jest wyraźnie niejednolite. Szczególny problem, stanowi możliwość jego „wydłużenia”, gdy koniec terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Ustawa o samorządzie gminnym przyznaje w art. 91 ust. 1 kompetencję organowi nadzoru do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego w sytuacji stwierdzenia zaistnienia istotnej sprzeczności uchwały (zarządzenia) organu gminy z prawem. Termin na wydanie rozstrzygnięcia wynosi 30 dni od dnia doręczenia aktu organowi nadzoru.

W praktyce stosowania przedmiotowego przepisu pojawił się problem czy w przypadku, gdy koniec określonego w ten sposób terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, należy przyjąć, iż – analogicznie do regulacji zawartej w kpa – termin ten niejako ulega wydłużeniu do następnego dnia roboczego, czy też upływa bezwzględnie na charakter przypadającego wówczas dnia.

Kwestię tę rozważał w swoim niedawnym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 2020 r., sygn. akt: II SA/Rz 428/20). Przedmiot wniesionej skargi stanowiło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwały rady gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozstrzygnięciu wojewoda argumentował, iż uchwała sprzeczna jest z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wskazywał m.in., iż ogranicza ona w sposób nieuprawniony odbieranie bioodpadów z terenu nieruchomości oraz wychodząc poza granice upoważnień ustawowych normuje obowiązki właścicieli nieruchomości, a także reguluje uprawnienia odbierającego odpady w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do odmowy przyjęcia odpadów zmieszanych lub zanieczyszczonych.

Gmina nie zgodziła się z przedmiotowym rozstrzygnięciem wojewody, w związku z czym do Sądu wniesiona została stosowna skarga.

Niezależnie od argumentacji obu stron, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, ze względu na niedochowanie przez wojewodę zdaniem Sądu 30 – dniowego terminu na jego wydanie.

Sporna uchwała rady gminy doręczona została wojewodzie dnia 9 stycznia 2020 r., termin 30 – dniowy upływał więc w sobotę 8 lutego 2020 r., natomiast rozstrzygnięcie nadzorcze wydano 10 lutego 2020 r. w poniedziałek.

Zgodnie z treścią art. 57 § 4 kpa, „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”. Przy zastosowaniu powyższego uregulowania do terminu określonego w usg, należałoby uznać, iż dzień 10 lutego 2020 r. mieści się jeszcze w ustawowym okresie przewidzianym dla dokonania czynności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie opowiedział się jednakże za drugim funkcjonującym w orzecznictwie poglądem, wykluczającym możliwość pomocniczego stosowania kpa. Sąd uznał, iż przepisy te stworzone są dla strony postępowania, która ma dokonać jakiejś czynności, natomiast nie można stosować ich do biegu terminu wyznaczającego czasowe kompetencje organu do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Jak podkreślił WSA, „oświadczenie woli organu nadzoru zastosowania sankcji nieważności musi zostać uzewnętrznione w dniu, w którym upływa ustawowy termin  kompetencji nadzorczej”.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj