Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.09.2020

RIO w Kielcach o ustawie śmieciowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

RIO w Kielcach udzieliło wyjaśnień dotyczących metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu określania zwolnienia kompostownikowego

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

RIO w Kielcach udzieliło wyjaśnień dotyczących metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu określania zwolnienia kompostownikowego

Pismem z dnia 7 kwietnia 2020 roku (znak: WI.54.17.2020) Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach udzielił wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednemu ze związków międzygminnych realizujących na terenie Województwa Świętokrzyskiego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zdaniem RIO możliwym jest przyjęcie przez radę gminy / zgromadzenie związku międzygminnego metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem różnicowania stawki opłaty w zależności od liczby zamieszkujących go osób. Zdaniem organ nadzoru finansowego wynika to z art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty. RIO odwołało się przy tym do uzasadnienia ubiegłorocznej nowelizacji ucpg, w wyniku której dokonano zmiany cytowanego przepisu, w której wskazano, że wprowadzane zmiany mają umożliwić bardziej elastyczne korzystanie z kryteriów różnicujących stawki opłat w gminach oraz związkach międzygminnych.

W piśmie RIO powołano się także na stanowisko Ministerstwa Klimatu potwierdzające słuszność tego typu interpretacji wyrażone w odpowiedzi na interpelację poselską. W piśmie tym wskazano, że „rada gminy może wybrać metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem różnicowania stawki opłaty w zależności od liczby zamieszkujących go osób”.

Sposób ustalania zwolnienia kompostownikowego

 W piśmie RIO odniosła się także do sposobu ustalania zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to ma być proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zdaniem RIO oznacza to, że zwolnienie powinno być uzależnione od metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami wybranej przez daną radę gminy.

Podsumowanie

W piśmie RIO tradycyjnie już podkreślono, że „jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa”.

Stanowisko RIO w Kielcach stanowi jednak cenny materiał pomocny przy interpretacji przepisów ucpg. Ze stanowiskiem RIO w obu obszarach należy się w pełni zgodzić, mając jednakże na względzie istotne rozbieżności orzecznicze związane z różnicowaniem metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnionej od gospodarstwa domowego zróżnicowanego w zależności od liczby zamieszkującej go osób.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj