Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.09.2020

Trzeba zaktualizować wewnętrzne procedury dotyczące VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Za niespełna miesiąc wejdą w życie przepisy dotyczące nowego JPK_VAT. Dla jednostek samorządu oznacza to konieczność aktualizacji wewnętrznych procedur określających zasady opracowywania skonsolidowanych rozliczeń w zakresie VAT.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Za niespełna miesiąc wejdą w życie przepisy dotyczące nowego JPK_VAT. Dla jednostek samorządu oznacza to konieczność aktualizacji wewnętrznych procedur określających zasady opracowywania skonsolidowanych rozliczeń w zakresie VAT.

Procedury wewnętrzne zostały opracowane w związku z koniecznością tzw. centralizacji rozliczeń VAT. W większości przypadków zaczęły one obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017 r. Procedury w szczególności określały zasady oraz terminy przekazywania przez jednostki organizacyjne danych na potrzeby opracowania tzw. skonsolidowanego rozliczenia (skonsolidowanej deklaracji VAT). Sporządzanie wspomnianego skonsolidowanego rozliczenia VAT opierało się najczęściej na przekazywanych przez jednostki tzw. deklaracjach cząstkowych (wzorowanych na formularzach deklaracji VAT-7).

Diametralna zmiana zasad rozliczania VAT, która wejdzie w życie z dniem 1 października br.,  powoduje konieczność aktualizacji wewnętrznych procedur, czy też – w innym ujęciu – wewnętrznych zasad raportowania na potrzeby dokonania skonsolidowanego rozliczenia podatku.

Po pierwsze należy zauważyć, że od 1 października zaczną obowiązywać nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT. Będą one wynikać z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jeśli zatem dotychczasowe procedury zawierały różnego rodzaju wzory (zwłaszcza ewidencji sprzedaży lub zakupów), to konieczne staje się ich wyeliminowanie.

Po drugie, nowelizacja zakłada m.in. likwidację dotychczasowych deklaracji VAT-7 i zastąpienie ich elektronicznym plikiem JPK_VAT. Pojawia się zatem pytanie w jakiej formie i w jaki sposób jednostki powinny raportować do urzędu (starostwa) dane na potrzeby wspólnego rozliczenia? Wydaje się, że przekazywanie tych danych przy wykorzystaniu dotychczasowego wzoru deklaracji cząstkowych (opartego najczęściej na formularzu deklaracji VAT-7), może okazać się niewystarczające. Najlepszym rozwiązaniem byłoby sporządzanie i elektroniczne przekazywanie przez jednostki rozliczeń cząstkowych opartych na nowym JPK_VAT. W samorządach, w których nie uda się wdrożyć takiego rozwiązania, należałoby się zastanowić nad nowymi wzorami deklaracji cząstkowych oraz wprowadzeniem obowiązku przesyłania ewidencji VAT zgodnej z wymogami określonymi w ww. rozporządzeniu.

Istotne zagadnienie, które należałoby również uregulować, stanowi problematyka korekt – zarówno samej ewidencji VAT, jak i całego JPK_VAT. W nowym stanie prawnym, na sporządzenie korekty, podatnik będzie mieć najczęściej co do zasady tylko 14 dni. Termin ten będzie dotyczył zarówno korekt dokonywanych „z własnej inicjatywy”, jak i korekt sporządzanych w związku z otrzymaniem wezwania z urzędu skarbowego. Należy zatem zorganizować taki sposób obiegu dokumentów, który zagwarantuje sporządzenie i wysłanie korekty we właściwym terminie. Jest to szczególnie istotne w przypadku korekt sporządzanych w związku z otrzymaniem wezwania z urzędu skarbowego. W tych przypadkach, brak prawidłowej korekty może skutkować wymierzeniem podatnikowi kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Przedstawione zagadnienia stanowią najistotniejsze obszary, które powinny zostać poddane wewnętrznej regulacji. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wdrożenie nowych zasad najpóźniej z dniem 1 października 2020 r.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
SamorządVAT
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj