Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.08.2020

Ceny transferowe w spółkach komunalnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat zmiany w zakresie cen transferowych zasadniczo miały wyłączyć z obowiązku dokumentacyjnego m.in. spółki komunalne. Treść przepisów wskazuje jednak, że brak obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy spółek powiązanych z gminami wyłącznie kapitałowo. Oznacza to, że w przypadku powiązań o charakterze osobowym dokumentacje cen transferowych mogą być konieczne.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat zmiany w zakresie cen transferowych zasadniczo miały wyłączyć z obowiązku dokumentacyjnego m.in. spółki komunalne. Treść przepisów wskazuje jednak, że brak obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy spółek powiązanych z gminami wyłącznie kapitałowo. Oznacza to, że w przypadku powiązań o charakterze osobowym dokumentacje cen transferowych mogą być konieczne.

Aktualnie - z uwagi na okres przedawnienia - dokumentacje podatkowe powinny być rozpatrywane w 3 różnych reżimach prawnych tj.

 1. obowiązującym do końca 2016 r.,
 2. obowiązującym od 2017 r. do końca 2018 r. oraz
 3. obowiązującym od początku 2019 r.

W każdym z tych okresów obowiązki dokumentacyjne nieco się od siebie różnią, przede wszystkim w zakresie limitów transakcyjnych, elementów dokumentacji oraz definicji podmiotów powiązanych.

Jedna z nowelizacji, obowiązująca od 1 stycznia 2018 r., zakładała wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i o obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „podmioty powiązane” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Sposób sformułowania przepisów w tym zakresie budził spore wątpliwości interpretacyjne. Wynikało to za faktu, że w przepisach o szacowaniu dochodu, do których odwoływano się przy ustalaniu powiązań, wyłączono Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Niejednoznaczna treść przepisów i brak precyzji powodował, że zastanawiano się, czy spółki komunalne są całkowicie wyłączone z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Stanowisko organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych prezentowało jednak pogląd, że brak obowiązku dokumentacyjnego dotyczy spółek komunalnych, które są powiązane z daną gminą wyłącznie kapitałowo.

Przykładowo w prawomocnym wyroku WSA we Wrocławiu z 18.12.2019 r. o sygn. I SA/Wr 657/19 uznano, że spółka komunalna powiązana z gminą poprzez osobę zastępcy wójta, który w spółce wchodził w skład rady nadzorczej, jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Powiązanie o charakterze osobowym spowodowało, że spółka powinna przeanalizować swoje transakcje i obowiązek dokumentacyjny.

Aktualna treść przepisu (obowiązująca od początku 2019 r.) również przewiduje, że „obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych, w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami”.

Powyższe może oznaczać, że w przypadku powiązań osobowych (np. gdy ta sama osoba fizyczna wywiera znaczący wpływ zarówno w gminie, jak i w spółce komunalnej poprzez m.in. posiadanie co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub poprzez faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych) konieczne będzie ustalenie obowiązku dokumentacyjnego. W tym celu należy przyjrzeć się dokonywanym transakcjom, ich rodzajom i wartościom. Po przekroczeniu limitów transakcyjnych może bowiem wystąpić obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, a w konsekwencji również obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych na formularzu TPR-C.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj