Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

31.07.2020

Ogłoszenie o aktualności spełniania warunków zamówienia in-house

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

 

Zaprezentowane 22 lipca 2020 r. wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, pozwalają na skonkretyzowane wskazanie zakresu informacji jakie zamawiający udzielający zamówień in-house, będą zobowiązani ujawniać rok rocznie po zawiązaniu współpracy z podmiotem wewnętrznym.

Obowiązek publikowania ogłoszeń o spełnianiu okoliczności warunkujących udzielenie zamówienia in-house

Zgodnie z art. 214 ust. 4 nowego P.z.p. „istnienie okoliczności, o których mowa ust. 1 pkt 11-14 (przesłanek warunkujących możliwość udzielenia zamówienia in-house – przypis K.R.), jest wymagane cały okres, na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego”. Celem ujawnienia, iż ww. wymóg jest spełniony „Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o spełnianiu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 11-14, w terminie 30 dni po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (…)”. Publikacja ogłoszenia o którym mowa w art. 214 ust. 4 nowego P.z.p. umożliwi również podmiotom trzecim weryfikację spełniania wymogów warunkujących udzielenie zamówienia wewnętrznego, w fazie realizacyjnej.

Zważając na brzmienie przepisów intertemporalnych zakodowanych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, tj. art. 90 ust. 1 i art. 90 wskazanego aktu, ww. obowiązki informacyjne, znajdą zastosowanie do zamówień in-house udzielonych po 1 stycznia 2021 r., zza wyjątkiem zamówień udzielonych po tej dacie, ale w wyniku postępowania wszczętego jeszcze w bieżącym roku.

Elementy ogłoszenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa w 214 ust. 1 pkt 11-14 nowego P.z.p.

Zaprezentowany dnia 20 czerwca 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych, a więc projekt zmierzający do nowelizacji m.in. nowego P.z.p. przewiduje dodanie do wskazanego aktu art. 267 ust. 2 pkt 10, zgodnie z którym „w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11– 14”.

Zakres informacji jakie będą obowiązkowo zamieszanie w ww. rodzaju ogłoszeń konkretyzuje Załącznik nr 9 do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W wersji projektu datowanej na 22 lipca 2020 r. kategorie informacji zamieszczanych w ogłoszeniu zostały pogrupowane na 5 kategorii:

 1. „podstawowe informacje” (m.in. informacje o wcześniejszych ogłoszeniach o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy, wraz z ich numerem BZP);
 2. „Zamawiający” (m.in. nazwa [firma] zamawiającego, adres itp. dane identyfikujące instytucję zamawiającą);
 3. „Podstawowe informacje o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki w wyniku którego została zawarta umowa” (m.in. „numer ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy zamieszczonego w BZP”,
 4. „Potwierdzenie spełniania okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy”, w tym:
 1. data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy);
 2. okres, na jaki została zawarta umowa;
 3. nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa;
 4.  jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, krajowy numer identyfikacyjny; w przypadku polskich wykonawców – numer REGON lub NIP (jeżeli dotyczy);
 5. informacja, czy nadal spełnione są okoliczności uprawniające do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia wolnej ręki, na podstawie wskazanej w pkt 3.5. (tj. podstawie na której udzielono zamówienia);
 1. „Informacje dodatkowe”, które nie zostały dookreślone ani poprzez wskazanie elementów obligatoryjnych, fakultatywnych lub przykładowych.

Dla omawianego rodzaju ogłoszeń, kluczowe będą informacje dotyczące tego, czy nadal spełnione są okoliczności uprawniające do udzielenia zamówienia in-house. W ogłoszeniu Zamawiający będzie deklarował stosowną odpowiedź na zasadzie tak/nie. W ramach informacji dodatkowych Zamawiający będzie mógł uzasadnić swoją deklarację, m.in. wskazać na jakich danych wyjściowych oparł swoje oświadczenie. We wskazanym zakresie informacje zakodowane w ogłoszeniu, będą zbliżone do deklaracji aktualnie zamieszanych na stronie podmiotowej BIP w ramach „uzasadnienia wyboru trybu z wolnej ręki” (art. 67 ust. 11 pkt 5 P.z.p.)

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne
TAGI:
Nowe P.z.p.

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne