Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.07.2020

Komunikacja ustna w nowym P.z.p.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przepisy nowego P.z.p. rozszerzają zakres w jakim zamawiający będzie uprawniony do komunikowania się z wykonawcami w formie ustnej. Oprócz wykorzystania wskazanego sposobu porozumiewania się w toku negocjacji lub dialogu, będzie mógł on zostać zastosowany również w „odniesieniu do informacji, które nie są istotne”. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie rozgraniczenia aspektów istotnych względem nieistotnych (np. w zakresie demarkacji modyfikacji umów o charakterze istotnym oraz nieistotnym czy istotnych zmian ogłoszenia o zamówieniu oraz modyfikacji o niskiej doniosłości) skłaniają do przyjęcia, że precyzyjne ustalenie dopuszczalnego zakresu komunikacji ustnej, będzie sprawiało znaczne trudności.

Definicja informacji istotnych

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku definiowania istotności zmian ogłoszenia o zamówieniu, tak również w przypadku istotności informacji, które mogą stanowić przedmiot komunikacji ustnej, powyższe nastąpiło poprzez wykreowanie katalogu otwartego. Wskazany zabieg legislacyjny umożliwia:

 1. proste ustalenie, które z kategorii informacji będą miały niewątpliwie charakter istotny (zostały wprost wskazane w ustawie) oraz
 2. bardziej utrudnione przesądzenie, które informacje pomimo, że nie zostały wyróżnione w katalogu będą miały charakter istotny (są wystarczającą zbliżone do informacji wyraźnie wyróżnionych w art. 61 ust. 2 nowego P.z.p.). 

Aprobując podjęcie próby zdefiniowania „istotności” informacji, należy wskazać, że praktyka ukazuje, że niewyróżnienie precyzyjnych kryteriów weryfikacji istotności (mierników / kryteriów istotności) skutkuje trudnością w odwróconym zdekodowaniu czynników, które powinny zostać uwzględnione przy demarkacji informacji istotnych względem nieistotnych. Rekonstrukcja mierników w oparciu o wyróżnione kategorie informacji istotnych jest bardziej zawodna, niż posługiwanie się kryteriami (przesłankami) wyspecyfikowanymi w sposób wyraźny. W konsekwencji to podmioty stosujące przepisy, a następnie organy poddające ten proces kontroli, podejmują próbę przesądzenia czy w procesie ustalenia charakteru informacji zastosowano właściwe kryteria. Innymi słowy czy pomiędzy wyraźnie wyróżnionymi informacjami o atrybutach istotności a analizowanymi informacjami zachodzi, bądź nie zachodzi wystarczające podobieństwo.

Katalog „istotnych” informacji

Zgodnie z art. 61 ust. 2 nowego P.z.p. istotnymi informacjami są te, które dotyczą:

 1. ogłoszenia o zamówieniu,
 2. dokumentów zamówienia (w tym wyjaśnień treści dokumentów zamówienia – uzasadnienie projektu nowego P.z.p., s. 24),
 3. wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,
 4. potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych.

Powyższe zestawienie ukazuje, że ustna forma przekazywania informacji nieistotnych, powinna być traktowana jako wyjątek stosowany przede wszystkim w zakresie dotyczących kwestii organizacyjnych lub technicznych. W takiej formie można m.in. skontaktować się z zamawiającym w celu:

 1. ustalenia czy po jego stronie nie występuje awaria systemu, w przypadku zaistnienia problemów w zapoznaniu się z SIWZ czy złożeniem oferty na platformie,
 2. potwierdzenia otrzymania przesłanych wyjaśnień, uzupełnień itp.,
 3. uzyskania informacji o przewidywanym terminie zawarcia umowy, po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Dokumentacja przekazania informacji w formie ustnej

Wszelkie przekazanie informacji w formie ustnej musi zostać udokumentowane. Realizacji wskazanego obowiązku posłużyć może przede wszystkim sporządzenie notatki z przekazania informacji, która zostanie następnie załączona do protokołu postępowania. Powyższe ma umożliwić zachowanie odpowiedniego poziomu transparentności postępowania oraz dochowanie standardu równego traktowania wykonawców.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj