Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.07.2020

Działalność szkół i przedszkoli w większości poza VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 10 czerwca 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zasad opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie edukacji publicznej. Interpretacja ta zapewne zakończy trwający od kilku lat spór dotyczący konieczności wykazywania przez szkoły i przedszkola znacznej części uzyskiwanych dochodów (dla potrzeb rozliczenia VAT).

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W dniu 10 czerwca 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zasad opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie edukacji publicznej. Interpretacja ta zapewne zakończy trwający od kilku lat spór dotyczący konieczności wykazywania przez szkoły i przedszkola znacznej części uzyskiwanych dochodów (dla potrzeb rozliczenia VAT).

Z interpretacji wynika, że posiadanie przez gminę statusu podatnika VAT nie oznacza automatycznie, że występuje ona w roli podatnika w odniesieniu do wszystkich wykonywanych przez siebie czynności. Minister słusznie zauważył, że większość czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, a w konsekwencji czynności te nie powinny podlegać opodatkowaniu. W takiej sytuacji, wartość dochodów wynikających z tych czynności, nie powinna być wykazywana w ewidencji VAT oraz w składanych przez samorządy deklaracjach VAT.

Taki stan rzeczy wynika z tego, że odpłatność za gminne świadczenia w zakresie edukacji publicznej – nawet jeśli występuje – nie jest, co do zasady, ustalana według kryteriów rynkowych. Wysokość odpłatności jest bowiem określana na podstawie przepisów prawa i nie ma zwykle związku z rzeczywistymi kosztami. Ponadto, warunki realizacji przedmiotowych zadań podporządkowane są  reżimowi publiczno-prawnemu i odbiegają od warunków, w jakich realizowane byłyby przez podmioty gospodarcze.

Tego typu zadania obejmują w szczególności

 1. usługi w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w oparciu o przepisy ustawy Prawo oświatowe,
 2. świadczenia ściśle związanych ze świadczonymi usługami w zakresie kształcenia i wychowania, takie jak:
 • zapewnianie wyżywienia dla wychowanków placówek,
 • opieka w przedszkolu ponad podstawę programową,
 • wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych lub duplikatów świadectw ukończenia roku szkolnego,
 • organizowanie przez szkoły tzw. „zielonych szkół”. 

W powyższym zakresie należy zatem przyjąć, iż jednostka samorządu terytorialnego (działająca poprzez swoje szkoły i przedszkola) nie występuje w charakterze podatnika VAT. Tym samym wykonywanie omawianych czynności i uzyskiwane w tym zakresie dochody nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie Minister zauważył, że zastosowanie omawianej interpretacji nie wiąże się generalnie ze zmianą kwot w rozliczeniach podatkowych. Dlatego też, z punktu widzenia ekonomiki postępowania, należy uznać za niezasadne kwestionowanie rozliczeń w tym zakresie. W szczególności oznacza to, że samorządy nie muszą dokonywać korekt rozliczeń za okresy przeszłe.

Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów w dniu 15 czerwca 2020 r. i jest dostępna pod tym linkiem.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj