Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.06.2020

Charakter odpadowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Ministerstwa Klimatu wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego stanowią zbiór dobrych praktyk

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Zdaniem Ministerstwa Klimatu wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego stanowią zbiór dobrych praktyk

Interpelacja poselska

Interpelacją poselską w połowie kwietnia br. jedna z posłanek - Przewodnicząca Podkomisji stałej gospodarki komunalnej - zwróciła uwagę Ministra Klimatu na problemy interpretacyjne związane z wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego – we współpracy z ww. Ministrem – wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), opublikowanymi na stronach GIS 6 kwietnia 2020 roku. Posłanka zwróciła uwagę, że żadne z ustaw szczególnych uchwalanych w ostatnim czasie przez parlament w związku z epidemią nie określiły szczególnych wymagań i procedur związanych z gospodarką komunalną, w tym z odbiorem czy przetwarzaniem odpadów. Jak słusznie podkreśliła posłanka „sektor ten jest kluczowym ogniwem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Polski i jej obywateli. W przypadku jakichkolwiek perturbacji w jej działaniu konsekwencje mogą być tragiczne i trudne do przecenienia.”.

Posłanka wskazała również, że wydane instrukcje czy wytyczne nie stanowią powszechnie obowiązującego prawa.

Z uwagi na powyższe w interpelacji poselskiej sformułowano następujące pytania:

 1. Kiedy powyższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 zostaną wydane w formie rozporządzenia lub odpowiedniej ustawy?
 2. Czy zgadza się Pan Minister z potrzebą uregulowania prawnego postępowania w sytuacji kryzysowej, jaka może pojawić się w przypadku braku możliwości kadrowych i technicznych odbierania, transportu i przetwarzania odpadów, jak również wysokiego prawdopodobieństwa zakażenia materiałem biologicznym zawartym w dostarczanych do instalacji odpadach? W jakim terminie zostaną przygotowane odpowiednie przepisy prawne w tym zakresie?

Ministerialna odpowiedź

Odpowiedzi na powyższą interpelację udzielił w imieniu Ministra Klimatu sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu. Wiceminister wskazał, że Ministerstwo zaproponowało „odpowiednie przepisy prawa, które mają ułatwić gospodarowanie odpadami w czasie stanu epidemii. Zostały one uchwalone w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).”. Mowa tu o art. 11b i art. 11c przywołanej ustawy dającej podstawę wojewodom do wydania poleceń i zarządzeń umożliwiających szczególny sposób postępowania z odpadami zarówno przez gminy (w zakresie selektywnej zbiórki, częstotliwości odbioru oraz zasad prowadzenia PSZOK), jak i podmioty zajmujące się ich zagospodarowaniem.

Zdaniem Ministerstwa „Wypracowane rozwiązania mają umożliwić szybkie reagowanie administracji publicznej w sytuacjach wyjątkowych/awaryjnych, w których np. z powodu zaburzeń pracy zakładu zajmującego się odbieraniem lub przetwarzaniem odpadów komunalnych powstałoby zagrożenie wynikające z braku płynnego odbioru oraz przetwarzania odpadów. Polecenie lub zarządzenie wojewody wydane na podstawie ww. ustawy, dotyczące odrębnego postępowania z odpadami powinno być wydawane, tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne, a nie jako standardowy sposób postępowania z odpadami w trakcie trwania pandemii. [wytł. M.K.]”.

W odpowiedzi na interpelację Wiceminister Klimatu odwołał się także do wytycznych Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi „obecnie nie ma dowodów na to, że standardowe procedury gospodarki odpadami nie zapewniają bezpieczeństwa lub są niewystarczające pod względem ryzyka zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Nie ma również dowodów na to, że odpady z gospodarstw domowych odgrywają rolę w przenoszeniu SARS-CoV-2 lub innych wirusów układu oddechowego. KE wskazuje, że biorąc pod uwagę znaczenie właściwego gospodarowania odpadami dla zdrowia ludzi i środowiska, należy zachować ciągłość świadczenia usług z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym selektywne zbieranie odpadów i recykling. Zapobieganie zakłóceniom selektywnego zbierania odpadów jest ważne dla zapewnienia, aby infrastruktura do zbierania i przetwarzania odpadów zmieszanych nie została nadmiernie obciążona, potencjalnie stwarzając dodatkowe ryzyko dla zdrowia. [wytł. M.K.]”.

Wiceminister wskazał również, że „jeżeli jest to możliwe należy gospodarować odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celach prewencyjnych można zastosować dobre praktyki wskazane w Wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Klimatu: np. odczekanie około 9 dni przed przetworzeniem odpadów.”.

W odpowiedzi na interpelację wskazano również, że „odpady są materiałem, który (niezależnie od ogłoszonej pandemii), zawsze mógł zawierać czynniki chorobotwórcze. W związku z tym obowiązujące przepisy prawa określają zasady bezpieczeństwa pracowników posiadających styczność z odpadami.

Podsumowanie

Stanowisko Ministerstwa Klimatu prezentowane w odpowiedzi na interpelację poselską jest niespójne z wcześniejszymi wytycznymi Ministerstwa i GIS, które do tej pory nie zostały zmienione. W wytycznych tych wprost wskazuje się, że „z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności. [wytł. M.K.]”.

W szeregu dyskusji z udziałem praktyków reprezentujących zarówno podmioty samorządowe odpowiedzialne za organizację gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, jak i przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, podnosi się, że zastosowanie wytycznych nie jest obecnie w pełni możliwe bez zmiany obowiązujących przepisów. Dotyczy to w szczególności przepływu informacji o adresach osób poddanych izolacji czy kwarantannie, zasad odrębnego odbioru odpadów od takich osób (w tym wyłączenia w stosunku do nich obowiązku selektywnej zbiórki) czy zasad zagospodarowania takich odpadów.

Ministerstwo nie odniosło się przy tym w żaden sposób do przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którymi osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane do stosowania się do zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy przy tym mieć na względzie, iż wytyczne GIS – na co słusznie zwróciła uwaga autorka interpelacji – nie stanowią aktu normatywnego o charakterze powszechnie obowiązującym.

Należy sądzić, że uczestnicy tego systemu liczyli na większą pomoc ze strony Ministerstwa. Wytyczne dostarczyły większej ilości pytań niż odpowiedzi. Jeśli Ministerstwo uznało w oparciu o najnowsze dane, że wytyczne te są nieadekwatne powinno czym prędzej doprowadzić do ich zmiany.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj