Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.04.2020

Procedura budżetowa JST w okresie epidemii

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Stan epidemii reorganizuje procedurę budżetową w gminach. Minister Finansów korzystając z upoważnienia zawartego w ustawi o tzw. tarczy antykryzysowej (art. 15zzh u1 pkt 2) proponuje nowe terminy realizacji obowiązków JST na gruncie ustawy o finansach publicznych

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Stan epidemii reorganizuje procedurę budżetową w gminach. Minister Finansów korzystając z upoważnienia zawartego w ustawi o tzw. tarczy antykryzysowej (art. 15zzh u1 pkt 2) proponuje nowe terminy realizacji obowiązków JST na gruncie ustawy o finansach publicznych.

Procedura budżetowa w gminach, mimo iż dotyczy określonego roku kalendarzowego, rozciąga się na rok poprzedzający rok budżetowy i następujący po nim. Z tego też powodu samorządy jednocześnie realizować muszą obowiązki dotyczące poprzedniego jak i bieżącego roku budżetowego. Wiele istotnych terminów w standardowych warunkach przypadałoby na najbliższe tygodnie. Ze względu na stan epidemii, większość z nich została prolongowana.

Informacje podawane do publicznej wiadomości

 • kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - obowiązek realizowany w bieżącej procedurze podatkowej (2020). Standardowy termin to koniec kwietnia. Termin w dobie epidemii 30 maja 2020 r.;
 • zbiór informacji (deficyt; nadwyżka; stopień wykorzystania środków unijnych; wymagalne zobowiązania; dotacje udzielone oraz pobrane; informacja o udzielonych ulgach; informacja o udzielonej pomocy publicznej) – obowiązek realizowany w procedurze za rok poprzedni (2019). Standardowy termin to koniec maja. Termin w dobie epidemii 30 czerwca 2020 r.

Plan finansowy Instytucji kultur (oraz innych samorządowych osób prawnych a także SPZOZ)

Instytucja kultury (oraz inne podmioty), dla której organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze. Obowiązek realizowany w bieżącej procedurze budżetowej (2020). Standardowy termin to 31 lipca 2020 r. Termin w dobie epidemii 30 sierpnia 2020 r.

Półroczna informacja dla Rady i RIO

Wójt, burmistrz, prezydent przedstawia: informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze; informację o kształtowaniu się WPF; informację o przebiegu wykonania planu m.in. instytucji kultury, SPZOZ oraz innej samorządowej osoby prawnej. Obowiązek realizowany w bieżącej procedurze budżetowej (2020). Standardowy termin to 31 sierpnia 2020 r. Termin w dobie epidemii 30 września 2020 r.

Sprawozdanie finansowe

 • sprawozdanie finansowe jednostki zarząd przekazuje radzie. Obowiązek realizowany w procedurze za poprzedni rok budżetowy (2019). Standardowy termin to 31 maja 2020 r. Termin w dobie epidemii 30 lipca 2020 r.
 • rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Obowiązek realizowany w procedurze za poprzedni rok budżetowy (2019). Standardowy termin to 30 czerwca 2020 r. Termin w dobie epidemii 28 sierpnia 2020 r. (uchwała musi zostać podjęta do dnia 30 sierpnia, a więc najpóźniej uchwała będzie mogła być podjęta w piątek 28 sierpnia – zob. art. 15zzh ust. 3.  Komisja rewizyjna przedstawia radzie wniosek w sprawie absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w terminie 15 dni przed dniem 30 czerwca.

Konieczność terminowego działania w sprawach budżetowych to jednak nie wszystko o czym pamiętać trzeba w gminach. Komentowane rozporządzenie odnosi się także do terminów wyznaczanych przez zasady rachunkowości budżetowej. Problematyka ta poruszona zostanie w kolejnym artykule.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj