Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.04.2020

Właściwość organów - zbieranie odpadów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania odpadów wymaga posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej uoo). Jedna z ostatnich zmian prawnych (Dz.U.2018.1592 ), wprowadziła istotną zmianę w przepisach dotyczących właściwości organów odpowiedzialnych za wydawanie przedmiotowych zezwoleń na zbieranie odpadów.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania odpadów wymaga posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej uoo). Jedna z ostatnich zmian prawnych (Dz.U.2018.1592 ), wprowadziła istotną zmianę w przepisach dotyczących właściwości organów odpowiedzialnych za wydawanie przedmiotowych zezwoleń na zbieranie odpadów. W art. 41 ust. 3 pkt 1 dodano przepis, który wskazuje na konieczność kierowania wniosków o wydanie tychże zezwoleń do marszałka województwa w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg. Przepis wzbudził wątpliwość w odniesieniu do przypadków, kiedy to jeden przedsiębiorca ubiega się jednocześnie o kilka zezwoleń na zbieranie odpadów. Pojawiło się pytanie, czy analizowany przepis odnosi się do jednego konkretnego miejsca zbierania odpadów czy też limit 3000 Mg powinien być wiążący dla podmiotu składającego wniosek. Przyjrzyjmy się sytuacji.

Na wstępie zdefiniujmy pojęcie samego zbierania odpadów. Zgodnie z definicją ustawową, zbieranie odpadów to ich gromadzenie przed transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów. Zbieranie odpadów związane jest zatem, w świetle samej definicji, nierozerwalnie z konkretnym miejscem,  w którym owe odpady mają być gromadzone.

Następnie zwróćmy uwagę na zapis art. 41 ust. 2 uoo, który mówi o przypisywaniu właściwości organu: „Zezwolenie na zbieranie odpadów (…) wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania (…) odpadów”. Powyższa konstrukcja bezdyskusyjnie wskazuje, że konkretne miejsce zbierania przypisane jest do konkretnego organu. Gdyby przyjąć tezę odwrotną, a mianowicie gdyby wielkość 3000 Mg dotyczyła podmiotu, a nie miejsca zbierania, nie byłoby możliwym, w świetle ww. artykułu, by określić właściwość organu dla kilku miejsc zbierania zlokalizowanych w kilku powiatach lub w kilku województwach.

W świetle powyższego, każde z miejsc zbierania odpadów może funkcjonować wyłącznie w oparciu o indywidualne zezwolenie na zbieranie odpadów. Naturalnie nie ma przeszkody, by zezwolenia te były objęte jedną decyzją w przypadku, gdy do jej wydania właściwym jest ten sam organ. Decyzja taka, obejmująca kilka miejsc i kilka zezwoleń, musi oczywiście w świetle prawa spełniać wymagania dla odrębnych zezwoleń dla każdego z miejsc zbierania. I tutaj z kolei odniesienie znajdują przepisy zawarte w art. 43 ustawy o odpadach, a wśród nich art. 43 ust. 1 pkt b, mówiący o konieczności wyznaczenia w zezwoleniu maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku. Analogicznie, maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych
w okresie roku musi być wskazana dla każdego zezwolenia i każdego miejsca zbierania odrębnie.

Powyższe rozważania prowadzą nas do wniosku, że wymagania dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczą odrębnie każdego z miejsc magazynowania odpadów, a wymaganie określone w art.  43 ust. 1 pkt b, mówiące o konieczności wyznaczenia w zezwoleniu maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku, nie stanowi w tym przypadku wyjątku.

Tym samym, wielkość 3000 Mg, stanowiąca o konieczności przedłożenia wniosku marszałkowi województwa, może dotyczyć wyłącznie konkretnego miejsca, a nie sumy zdarzeń dla podmiotu prowadzącego działalność.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Agnieszka Kubicka

Centrum Zarządzania Środowiskiem

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj