Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.03.2020

Czy epidemia koronawirusa to powód do rozwiązania umowy?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem lub obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu ludzi mogą stanowić ważny powód i uprawiać do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem lub obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu ludzi mogą stanowić ważny powód i uprawiać do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.

Umowy o świadczenie usług stanowią bardzo szeroką grupę umów powszechnie zawieranych zarówno przez podmioty prywatne jak i organy publiczne. Przedmiotem umów o świadczenie usług jest najczęściej realizacja przez usługobiorcę zespołu czynności faktycznych, które wymagają od niego posiadania konkretnych umiejętności lub uprawnień. Do umów o świadczenie usług zalicza się przykładowo umowy o leczenie, usługi szkoleniowe, edukacyjne, tłumaczeniowe, księgowe, ochrony lub sprzątania itp. Także organizacja imprez masowych, wykonanie koncertu, wystawienie przedstawienia teatralnego lub wykonywanie nadzoru budowlanego będzie zazwyczaj kwalifikowane jako umowa o świadczenie usług.

Co do zasady prawo polskie nie zawiera regulacji odnośnie umów o świadczenie usług. Jedynie art. 750 kodeksu cywilnego stanowi, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Odpowiednie stosowanie przepisu prawa oznacza, że dana norma prawna musi być interpretowana z uwzględnieniem przedmiotu i celów konkretnej umowy o świadczenie usług. Profesor E. Gniewek wskazuje, że „odpowiednie stosowanie przepisów o zleceniu do nienazwanych umów o świadczenie usług polega na tym, że zależnie od treści konkretnej umowy (charakteru zleconej usługi) niektóre przepisy o zleceniu będą stosowane wprost, inne z pewnymi modyfikacjami, a jeszcze inne nie znajdą w ogóle zastosowania” (E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Uwagi do art. 750, Legalis). Zatem nie można generalnie powiedzieć, że wszystkie przepisy o umowie zlecenia znajdują zastosowanie do każdej umowy o świadczenie usług.

Jednym z kluczowych przepisów o zleceniu, który może znaleźć odpowiednie zastosowanie do umów o świadczenie usług, jest uprawnienie zleceniobiorcy (usługodawcy) do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 743 § 3 k.c.). Czym są ważne powody? Powszechnie przyjmuje się, że mogą to być zarówno przyczyny po stronie usługobiorcy (np. utrata uprawnień zawodowych, zawieszenie działalności gospodarczej, utrata zaufania, działalność konkurencyjna) jak i okoliczności obiektywne (np. sytuacja gospodarcza, wyczerpanie środków finansowych). „Ważnymi powodami wypowiedzenia, o których mówi komentowany przepis, mogą być zarówno zjawiska o charakterze obiektywnym (np. zmiany sytuacji gospodarczej, zmiany w prawie itp.), jak i zjawiska odnoszące się do osób stron czy stosunków pomiędzy nimi (np. zmiana sytuacji życiowej czy ekonomicznej strony, nieporozumienia pomiędzy dającym a przyjmującym zlecenie)” (E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Uwagi do art. 743, Legalis). W tym miejscu podkreślić należy, że dana okoliczność może być uznana za ważny powód w kontekście jednej umowy o świadczenie usług i nie musi być ważnym powodem w świetle innej umowy o świadczenie usług. Jeżeli istnieje kilka umów o świadczenie usług pomiędzy tymi samymi podmiotami, to również nie można automatycznie przyjmować, że dana sytuacja jest ważnym powodem dla wszystkich takich umów albo grupy umów podobnych. Ważny powód powinien być oceniany indywidualnie w świetle konkretnej umowy o świadczenie usług.

Niewątpliwie stan zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem lub obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu ludzi mogą stanowić ważny powód i uprawiać do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Jednakże będzie to możliwe pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 • przedmiot i charakter danej umowy o świadczenie usług nie wyklucza po stronie zleceniodawcy (usługodawcy) prawa wypowiedzenia umowy z ważnych powodów,
 • stan zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem lub obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu ludzi zostaną uznane za ważny powód w świetle zapisów danej umowy o świadczenie usług.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Urszula Szefler

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj