Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.03.2020

Zamówienia na usługi społeczne w nowym P.z.p.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, pomimo że objęte są zliberalizowanym reżimem zamówieniowym, to niejednokrotnie wywołują dla zamawiających trudności. Źródłem powyższego jest m.in. ograniczona czytelność i klarowność przepisów aktualnie regulujących wskazaną materię, w tym w zakresie aspektów proceduralnych. Powyższe ulegnie zmianie w nowym P.z.p.

Warianty proceduralne

Zgodnie z art. 138g p.z.p. w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi, regulacje działu III rozdziału 6 p.z.p. stosuje się jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

 1. 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
 2. 1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych.

Stosownie natomiast do treści art. 138o ust. 1 ustawy p.z.p. zamawiający udzielający zamówienia na usługi społeczne  i inne szczególne usługi o wartości poniżej wskazanych progów, ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy p.z.p. Alternatywą względem powyższego jest zastosowanie procedury „pełnoprawnej” dla zamówień na usługi społeczne, tj. przewidzianej w dziale III rozdziale 6 P.z.p.

Wraz z wejściem w życie nowego P.z.p. zmianie nie ulegnie wyróżnienie w ustawie, dwóch wariantów zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi:

 1. podprogowych, których wartość jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, w wersji:
 1. zamówień o wartości do 130 000 złotych, do których znajdują reguły ogólne dotyczące zamówień o małej wartości,
 2. zamówień o wartości o wartości 130 000 złotych lub wyższej ale mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro,
 1. ponadprogowych, których wartość jest równa lub wyższa niż równowartość kwoty 750 000 euro, do których znajdują zastosowanie reguły szczególne przewidziane w Rozdziale 4 Działu IV nowego P.z.p.

Podprogowe zamówienia na usługi społeczne

Do podprogowych zamówień na usługi społeczne o wartości równej albo wyżej niż 130 000 złotych a niższej niż równowartość 750 000 euro zastosowanie znajdują przepisy ogólne dotyczące zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Uwzględniając stanowcze brzmienie art. 359 nowego P.z.p., wyrażające się w sformułowaniu „stosuje się przepisy ustawy właściwe dla”, należy przyjąć, że odmiennie niż obecnie na podstawie art. 138o ust. 1 P.z.p., zamawiającym nie przysługuje swoboda wyboru pomiędzy stosowaniem pełnego zakresu regulacji dotyczących zamówień na usługi społeczne albo jedynie zakresu ograniczonego, do art. 138o ust. 2 – 4 P.z.p.

W konsekwencji podprogowych zamówień na usługi społeczne będzie się udzielać z zachowaniem tożsamych reguł, jakie obowiązują w zamówieniach klasycznych o wartości krajowej. W wyniku zmiany P.z.p. we wskazanym zakresie dojdzie do zauważalnych zmian.

Aktualnie katalog trybów obejmuje dziewięć pozycji. W wyniku wejścia w życie nowego P.z.p. ich ilość zostanie ograniczona do czterech. Udzielenie zamówienia o wartości krajowej będzie mogło nastąpić w trybie podstawowym albo w trybie: partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki. Dopuszczalność zastosowania jednego z trybów szczególnych, w dalszym ciągu warunkowana będzie ziszczenie się co najmniej jednej z przesłanek ustawowych. Tryb podstawowy, tak jak dziś tryb przetargowy, będzie mógł zostać zastosowany zawsze.

Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 – 296 nowej ustawy, występuje w trzech wariantach. Pierwszy zakłada wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzania negocjacji. Drugi umożliwia przeprowadzenie negocjacji, w celu ulepszenia treści ofert, ale nie kreuje takiego obowiązku. Z kolei elementem konstrukcyjnym trzeciego wariantu jest konieczność przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami. Nowe regulacje nie ustanawiają przesłanek dopuszczających zastosowanie, któregoś z ww. wariantów proceduralnych. Zatem to wyłącznie od swobodnej decyzji zamawiającego zależeć będzie, który z wariantów zastosuje.

Ponadprogowe zamówienia na usługi społeczne

Uproszczeniu ulegnie udzielanie zamówień ponadrprogowych na usługi społeczne, ze względu na wykreowanie w ww. zakresie czytelniejszych przepisów. Regulacje merytoryczne dotyczące zamówień na usługi społeczne, są zwięźlejsze od obecnie obowiązujących i zawierają wyłącznie modyfikacje reguł, które stosuje się do zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Powyższe uzasadniono w następującymi argumentami „uwzględniając okoliczność, że dotychczasowe rozwiązanie w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest nadmiernie skomplikowane i wymaga od zamawiającego samodzielnego opisania całej procedury na okoliczność udzielania takich zamówień – proponuje się przywrócenie rozwiązania znanego w systemie zamówień publicznych, tj. przepisów dotyczących dawnych usług niepriorytetowych (nieobowiązujący art. 5 ustawy Pzp).” (s. 75 uzasadnienia projektu ustawy).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj