Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.02.2020

Czy wniosek o dofinansowanie stanowi informację publiczną?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wnioski złożone w celu uzyskania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, jak też jednostki organizacyjne tych jednostek oraz spółki komunalne, stanowią informację publiczną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie[1] rozpoznając sprawę ze skargi Fundacji W. (dalej także: skarżąca) na bezczynność Wojewody W. (dalej także: organ, wojewoda) stwierdził, iż wnioski o dofinansowanie stanowią w określonych okolicznościach faktycznych informację publiczną.

Orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Skarżąca zwróciła się do Wojewody z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie treści wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu[2].

Wojewoda poinformował Fundację, iż wnioskowane informacje, są dokumentami pochodzącymi od podmiotów nieobjętych zakresem normowania ustawy o dostępie do informacji publicznej[3] (dalej także: udip), będącymi jedynie w posiadaniu organu.

Organ stwierdził ponadto, że „przymioty informacji publicznej, posiadają dokumenty urzędowe organu wytworzone w ramach realizacji powierzonych mu zadań, natomiast dokumenty prywatne, które podmiot prywatny kieruje do organu administracji publicznej nie posiadają tej cechy”. Zaznaczył także, iż złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich do przekazanego projektu na rzecz podmiotu dokonującego naboru. Organ wskazał ponadto, że skarżąca może uzyskać dostęp do wniosków składanych w ramach Programu, zwracając się bezpośrednio do autorów projektów.

Wobec nieotrzymania odpowiedzi na złożony wniosek, w skardze złożonej na powyższe rozstrzygnięcie, Fundacje wniosła o zobowiązanie Wojewody do rozpatrzenia wniosku, a jednocześnie stwierdzenia przez sąd, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, a w razie nieuwzględnienia wniosku – o jej oddalenie. Podniósł jednocześnie, że skarga jest niedopuszczalna, gdyż skarżąca nie wniosła stosownego ponaglenia. Podtrzymał także, iż udzielił skarżącej odpowiedzi na wskazany przez nią adres poczty elektronicznej.

Rozpatrując niniejszą sprawę WSA stwierdził w pierwszej kolejności, że udip nie wymaga złożenia ponaglenia przed wniesieniem skargi do sądu. Jest to uwarunkowane tym, że poza wyraźnie wskazanymi wyjątkami, postępowanie o udzielenie informacji publicznej nie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a udip takiego środka zaskarżenia nie przewiduje.

Następnie, przechodząc do rozpoznania istoty sprawy, powołując się na art. 1 pkt 1 udip WSA stwierdził, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Powołując się na stanowisko judykatury skład orzekający przyjął, że: „za informację publiczną uznaje się każdą wiadomość wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne, a także inne podmioty sprawujące funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa”.

Co więcej, WSA wskazał, iż charakter informacji publicznej mają także informacje niewytworzone przez podmioty publiczne, lecz do tych podmiotów się odnoszące. Przymiot ten, jak tłumaczy sąd, posiadają dokumenty konieczne do wykonywania zadań przez dany podmiot – niezależnie od tego w jaki sposób weszły one w jego posiadanie. Innymi słowy, zdaniem składu orzekającego, kwestią istotną jest jedynie okoliczność, by określone dokumenty służyły realizowaniu zadań publicznych i odnosiły się do nich bezpośrednio.

Zdaniem WSA nie można z góry odmówić waloru informacji publicznej wszystkim wnioskom o dofinansowanie nie bacząc na to, od jakiego podmiotu pochodzą. W ocenie sądu jeżeli podmiotem zwracającym się z wnioskiem o dofinansowanie są: „jednostki samorządu terytorialnego, to z całą pewnością wnioski zostały podpisane w imieniu tej jednostki przez jej pracownika, który jest funkcjonariuszem publicznym”. W związku z powyższym mają one walor informacji publicznej.

Wyrok jest nieprawomocny.

 


[1] Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019r. II SAB/Ol 82/19.

[2] Nazwa programu została zanonimizowana.

[3] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Martyna Krystman

aplikantka radcowska, starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj