Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.02.2020

Zamówienie na odbiór odpadów z sektorów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Podzielenie gminy na sektory obliguje do atomizacji zamówienia na odbiór odpadów komunalnych. Wątpliwości wzbudza czy spełnienie tego wymogu, wymusza przeprowadzenie takiej ilości postępowań ile sektorów zostało wydzielonych, czy wystarczające będzie dozwolenie wykonawcom na składanie ofert częściowych w ramach jednego postępowania.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Podzielenie gminy na sektory obliguje do atomizacji zamówienia na odbiór odpadów komunalnych. Wątpliwości wzbudza czy spełnienie tego wymogu, wymusza przeprowadzenie takiej ilości postępowań ile sektorów zostało wydzielonych, czy wystarczające będzie dozwolenie wykonawcom na składanie ofert częściowych w ramach jednego postępowania.

Sektory a postępowania

Zgodnie z art. 6d ust. 3 u.c.p.g. „w przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przeprowadza się odrębnie dla każdego z wyznaczonych sektorów”.

Odwołując się do ustawowej definicji pojęcia „postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego” jak również uwzględniając znaczenie pojęcie „odrębnie” można byłoby uznać, że ww. przepis (odczytywany literalnie) ustanawia obowiązek przeprowadzenia takiej ilości postępowań ile sektorów zostało wydzielonych. Przyjmując taką interpretację przedmiotem jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinien być odbiór odpadów komunalnych z obszaru odpowiadającego jednemu, konkretnemu sektorowi. Powyższe oznaczałoby ograniczenie uprawnienia zamawiającego do wyboru pomiędzy jedną z alternatywnych metod podziału zamówienia, tj. pomiędzy:

 1. przeprowadzeniem kilku oddzielnych postępowań – każdego dla wydzielonej części zadania głównego (odbioru odpadów komunalnych z gminy),
 2. przeprowadzenie jednego postępowania i dopuszczenie składania ofert częściowych,

Pomimo, że oba ww. mechanizmy pozwalają osiągnąć zbieżny skutek, to na etapie przygotowania postępowanie dogodniejszy wydaje się drugi z ww. wariantów.  Za wskazaną metodą atomizacji przemawiają względy praktyczne np. brak konieczności powielania tożsamych zapisów SIWZ (np. identyfikujących zamawiającego, tryb udzielanego zamówienia) jak również mniejsze ryzyko popełnienia błędu (np. wynikającego z kopiowania specyfikacji na potrzeby kolejnych, bliźniaczych postępowań na kolejne sektory).

Cel podziału zamówienia

Istnienie wskazanego powyżej ograniczenia, nie wydaje się znajdować wystarczającego uzasadnienia normatywnego, w szczególności jeżeli zważy się na regulacje dotyczące samego podziału gminy na sektory. Zgodnie z art. 6d ust. 2 u.c.p.g. Podziału na sektory dokonuje rada gminy (liczącej ponad 10 000 mieszkańców) w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

 1. w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia PSZOK;
 2. biorąc pod uwagę:
 1. liczbę mieszkańców;
 2. gęstość zaludnienia na danym terenie
 3. obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości.

Zasadne wydaje się rozpatrywanie obowiązku skorelowania zakresu zamówienia z obszarem sektora, przez pryzmat kryterium wskazanego powyżej w pkt 2 lit c) tj. możliwości obsługi danego sektora przez jednego wykonawcę. W konsekwencji to w jaki sposób dokonany zostanie podział zamówienia na części ma znaczenie wtórne. Uwzględnienie powyższego skłania do przyjęcia, że art. 6d ust. 2 u.c.p.g. dozwala również na to by wydzielenie terytorialne części zamówienia na odbiór odpadów nastąpiło także przez dopuszczenie składania ofert częściowych.

Podział terytorialny a podziały przedmiotowe

Należy wskazać, że w aspekcie przedmiotowym, zakresem udzielanej części zamówienia może zostać objęty odbiór odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich kategorii nieruchomości z danego sektora jak również wyłącznie z niektórych spośród nich (np. nieruchomości niezamieszkałych). Niezależnie od tego jakie kategorie nieruchomości obejmuje udzielana część zamówienia (aspekt przedmiotowy zamówienia) w wymiarze terytorialnym muszą one być położone w obrębie danego sektora.

Kwestie dotyczące konfigurowania zamówień publicznych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji Zamówienia Publiczne w Gospodarce Odpadami, która odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. w Warszawie i do udziału w której serdecznie zachęcamy (https://go.przetargipubliczne.pl/).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj