Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.01.2020

Wynagrodzenie menedżerów objętych tzw. ustawą kominową ponownie zamrożone!

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 24 stycznia 2020 r.  posłowie przyjęli ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (tzw. ustawa okołobudżetowa). Oznacza to, że wynagrodzenia niektórych menedżerów objętych tzw. ustawą kominową prawdopodobnie po raz trzeci z rzędu zostaną zamrożone.

W chwili obecnej należy jeszcze oczekiwać na ostateczny podpis Prezydenta RP. Tym niemniej treścią art. 30 projektu, ustawodawca proponuje analogicznie jak w roku 2018 i 2019, „zamrożenie” podstawy wymiaru wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach podlegających pod przepisy ustawy kominowej do poziomu przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Oznacza to więc, że podstawą wymiaru wynagrodzenia menedżera w roku 2020 będzie kwota 4.403,78 zł., nie zaś 5367,71 zł (wysokość wskaźnika dla roku poprzedniego tj. dla 2019).

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy kominowej, przez podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obliczenie wartości wynagrodzenia miesięcznego (podstawowego) organów zarządzających następuje przez pomnożenie odpowiedniego, określonego przez ustawodawcę mnożnika (od jednokrotności do piętnastokrotności) przez wysokość podstawy wymiaru.

„Zamrożenie” podstawy wymiaru oznacza, że jedynie czasowo art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy kominowej odwołuje się przy ustalaniu podstawy wymiaru do roku 2016, nie zaś do roku poprzedniego (2019). Podkreślić należy, że ustawa okołobudżetowa nie zmienia ustawy kominowej, lecz ją modyfikuje (doprecyzowuje) w tym zakresie. Potencjalne „odmrożenie” podstawy wymiaru nastąpi dopiero z chwilą wygaśnięcia przepisu modyfikującego tj. z końcem okresu na który przyjęta została ustawa okołobudżetowa.

Zakładając, że Prezydent RP podpisze ustawę w projektowanym kształcie, prawidłowa kalkulacja wysokości należnego w 2020 r. wynagrodzenia organów korporacyjnych w spółkach podlegających pod ustawę kominową, wymagać będzie analizy indywidualnych aktów (umów o świadczenie usług zarządzania tzw. kontraktów menedżerskich oraz uchwał odpowiednich organów spółki) podejmowanych w oparciu o ustawę kominową. Zwrócić należy uwagę, iż konsekwencją wypłaty przez spółkę wynagrodzenia miesięcznego ponad „zamrożoną” podstawę jego wymiaru, może być obowiązek jego zwrotu spółce.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Maria Narkiewicz

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj