Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.11.2019

Rejestr Należności Publicznoprawnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jednym z instrumentów służących skłonieniu do zapłaty podatków, czy opłat lokalnych jest wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Dbałość o finanse gminy oraz obowiązek dochodzenia przypadających jej należności publicznoprawnych nakazuje korzystać z możliwości gromadzenia oraz udostępniania uprawnionym podmiotom danych nt. osób zalegających z płatnością podatków i opłat lokalnych. W tym celu rada gminy powinna podjąć stosowną uchwałę.

Rejestr Należności Publicznoprawnych (Rejestr) jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego. Należności te mogą wynikać m.in. ze składanych przez podatnika deklaracji, czy z decyzji organu podatkowego. Rejestr zawiera dane zobowiązanego (przykładowo w przypadku osoby fizycznej będą to zasadniczo imię i nazwisko oraz PESEL), oznaczenie wierzyciela, wysokość należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, jeżeli pobiera się odsetki, wraz z rodzajem i podstawą prawną tej należności oraz inne dane dotyczące okoliczności związanych z należnością publicznoprawną i zobowiązanym (szczegółowo wymienione w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – m.in. dotyczące rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej, wszczęcia postępowania upadłościowego, czy wstrzymania wykonania decyzji).

Co istotne, przed wprowadzeniem do rejestru powyższych danych, wierzyciel, co do zasady, doręcza zobowiązanemu zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Zawiadomienie to może być doręczone wraz z upomnieniem. Pamiętać jednak należy o tym, że w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na ostateczną decyzję, postanowienie lub inne orzeczenie, które jest ostateczne, nie ma możliwości wprowadzenia do rejestru danych, aż do czasu zakończenia prawomocnym orzeczeniem postępowania sądowoadministracyjnego.

Zobowiązanemu – w sprawach zagrożenia ujawnieniem w rejestrze lub wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr – przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela sprzeciwu. Przy czym prawo to dotyczy jedynie wypadku, gdy zobowiązany kwestionuje istnienie lub wysokość należności pieniężnej lub odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie.

Dane zawarte w rejestrze mogą być udostępnianie m.in. biurom informacji gospodarczej.

Na zakończenie wyjaśnić należy, że możliwość wprowadzania do rejestru danych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako wierzycieli należności publicznoprawnych jest uzależniona od zgody rady gminy. Zgoda wyrażania jest uchwała i określa rodzaj należności pieniężnej jednostki samorządu terytorialnego, o której dane są przekazywane do rejestru.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj