Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.10.2019

RIO na straży samobilansowania się systemu odpadowego

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie stwierdziła nieważność uchwały rady miasta określającej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości nieumożliwiającej samobilansowanie się gminnego systemu odpadowego.

Uchwałą z dnia 4 czerwca 2019 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło w całości nieważność uchwały rady miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Orzeczenie to zostało wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych Burmistrz  wystąpił do Rady Miasta o podjęcie nowej uchwały w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedłożony przez Burmistrza projekt zakładał ustalenie stawek w wysokości 15 zł od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w wysokości 30 zł w przypadku braku selektywnej zbiórki.

Rada Miasta podjęła uchwałę, w której określono niższe od zaproponowanych przez Burmistrza stawki – odpowiednio w wysokości 12 zł i 24 zł.

W piśmie skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Burmistrz wskazał, iż na skutek przyjętej przez Radę Miasta uchwały w budżecie gminy brakować będzie w 2019 roku ok. 366.000 zł związanych z realizacją zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą z dnia 4 czerwca 2019 roku stwierdziła w całości nieważność uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W uzasadnieniu uchwały Kolegium RIO – powołując się na przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dotyczących wydatkowania środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wskazało, że w sytuacji, gdy w związku z zaciągnięciem w 2019 roku przez Gminę zobowiązania z tytułu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy, Rada Miasta jest zobowiązana do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów realizacji zadania gminy związanego z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Tym samym Rada Miasta powinna określić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości zaproponowanej przez Burmistrza. Ustalenie stawek w niższej wysokości – skutkującej wystąpienie deficytu w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi – zostało uznane przez Kolegium RIO za istotne naruszenie art. 6k ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 6h ust. 1 – 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zdaniem Kolegium RIO stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone przez radę miasta powinny w pełni zapewnić realizację przez gminę obowiązkowego zadania własnego gminy – pokryciu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Orzeczenie Kolegium RIO należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Regionalne izby obrachunkowe – będące zgodnie z Konstytucją RP organami nadzoru w zakresie spraw finansowych – winny stać na straży realizacji zasady samobilansowania się systemu odpadowego. Organy nadzoru powinny kontrolować czy ustalana przez radę gminy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w oparciu o rzetelnie przeprowadzoną kalkulację oraz czy pozwoli na pełne pokrycie kosztów systemu. Należy mieć nadzieję, że w przyszłości także kolejne organy nadzoru będą podejmować w tym zakresie analogiczne rozstrzygnięcia.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj