Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.10.2019

RIO na straży samobilansowania się systemu odpadowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie stwierdziła nieważność uchwały rady miasta określającej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości nieumożliwiającej samobilansowanie się gminnego systemu odpadowego.

Uchwałą z dnia 4 czerwca 2019 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło w całości nieważność uchwały rady miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Orzeczenie to zostało wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych Burmistrz  wystąpił do Rady Miasta o podjęcie nowej uchwały w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedłożony przez Burmistrza projekt zakładał ustalenie stawek w wysokości 15 zł od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w wysokości 30 zł w przypadku braku selektywnej zbiórki.

Rada Miasta podjęła uchwałę, w której określono niższe od zaproponowanych przez Burmistrza stawki – odpowiednio w wysokości 12 zł i 24 zł.

W piśmie skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Burmistrz wskazał, iż na skutek przyjętej przez Radę Miasta uchwały w budżecie gminy brakować będzie w 2019 roku ok. 366.000 zł związanych z realizacją zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą z dnia 4 czerwca 2019 roku stwierdziła w całości nieważność uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W uzasadnieniu uchwały Kolegium RIO – powołując się na przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dotyczących wydatkowania środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wskazało, że w sytuacji, gdy w związku z zaciągnięciem w 2019 roku przez Gminę zobowiązania z tytułu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy, Rada Miasta jest zobowiązana do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów realizacji zadania gminy związanego z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Tym samym Rada Miasta powinna określić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości zaproponowanej przez Burmistrza. Ustalenie stawek w niższej wysokości – skutkującej wystąpienie deficytu w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi – zostało uznane przez Kolegium RIO za istotne naruszenie art. 6k ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 6h ust. 1 – 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zdaniem Kolegium RIO stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone przez radę miasta powinny w pełni zapewnić realizację przez gminę obowiązkowego zadania własnego gminy – pokryciu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Orzeczenie Kolegium RIO należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Regionalne izby obrachunkowe – będące zgodnie z Konstytucją RP organami nadzoru w zakresie spraw finansowych – winny stać na straży realizacji zasady samobilansowania się systemu odpadowego. Organy nadzoru powinny kontrolować czy ustalana przez radę gminy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w oparciu o rzetelnie przeprowadzoną kalkulację oraz czy pozwoli na pełne pokrycie kosztów systemu. Należy mieć nadzieję, że w przyszłości także kolejne organy nadzoru będą podejmować w tym zakresie analogiczne rozstrzygnięcia.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj