Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.10.2019

Porozumienie z organem wykonawczym gminy nie stanowi ważnej podstawy nabycia lokalu mieszkalnego z jej zasobów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Sądu Okręgowego w Olsztynie prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego nie jest prawem podmiotowym, z którego wynika roszczenie o złożenie zastępczego oświadczenia woli. Porozumienie z organem wykonawczym w sprawie nabycia lokalu nie daje podstaw do dochodzenia zawarcia umowy. Wyrok zapadł na tle następującego stanu prawnego i faktycznego.

 Powodowie J.K.  i I.K. wnieśli o zobowiązanie Gminy O. do złożenia oświadczenia woli ustanowienia na ich rzecz odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych w budynku wielorodzinnym i gruntu, na którym posadowiony jest budynek za cenę 10 tys. zł. W uzasadnieniu swojego żądania powodowie wskazali, że posiadają lokal od wielu lat i poczynili wysokie nakłady na przywrócenie go do stanu pozwalającego na normalne zamieszkiwanie. Wycena lokalu, która odbyła się po złożeniu wniosku o wykup mieszkania, była, zdaniem powodów, znacznie zawyżona. Uważali oni, że z ceny lokalu powinny być odliczone nakłady, jakie ponieśli na lokal. W związku z istniejącym w tym zakresie sporem, J.K. i I.K. spotkali się z Prezydentem miasta O., który oświadczył, że sprzeda powodom przedmiotowy lokal mieszkalny za 10 tys. zł. Pomimo tej deklaracji nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży.

Sąd Rejonowy oddalił powództwo. W ocenie Sadu, w trakcie spotkania z Prezydentem miasta O. nie doszło do wiążącego porozumienia. Wobec powyższego nie istniały na gruncie prawa materialnego podstawy do stwierdzenia obowiązku złożenia oświadczenia woli o oznaczonej treści. Powyższy wyrok powód zaskarżył w całości i wniósł o jego  uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. 

Sąd Okręgowy uznał apelację powoda za pozbawioną podstaw prawnych i ją oddalił. Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie wskazał, że uprawnienie wierzyciela do żądania określonego zachowania od dłużnika musi wynikać z istnienia stosunku zobowiązaniowego. Jego źródłem mogą być następujące zdarzenia prawne: czynność prawna, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie, akty administracyjne o skutkach bezpośrednich oraz konstytutywne orzeczenia sądów. Analiza stanu faktycznego wskazuje, że nie istniała możliwość zobowiązania pozwanej do złożenia oświadczenia woli, dlatego że na stronie pozwanej nie ciążył jakikolwiek obowiązek ustanowienia na rzecz powodów odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Powodowie wywodzili swoje roszczenie z treści art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że do zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy gospodarowanie mieniem komunalnym. Sąd zaznaczył, że nie sposób przyjąć, aby Prezydent miasta O. składał w imieniu Gminy wiążące dla niej oświadczenia woli, jako że nie miał on uprawnień do ingerencji w procedurę sprzedaży nieruchomości gminnych oraz zmiany zasad, wynikających z powszechnie wiążących przepisów prawa. Prezydent miasta był w przedmiotowej sprawie związany uchwałą  Rady Gminy regulującą sprzedaż mieszkań gminnych.

Sąd Okręgowy w Olsztynie podkreślił  autonomię Gminy w zakresie decydowania o sprzedaży lokali. Zaakcentował, że nieruchomości gminne są mieniem publicznym, którymi gmina gospodaruje i w związku z tym przysługują jej określone uprawnienia. Mogą one  polegać na wycofaniu określonych lokali z zamiaru ich sprzedaży oraz określeniu dodatkowych wymogów dotyczących warunków sprzedaży. Uprawnienia te są związane z obowiązkiem racjonalnego gospodarowania mieniem gminy, w tym zasobem mieszkaniowym. Fakt, iż stronie powodowej przysługiwało na mocy art. 34 ust.1 pkt 3  ustawy o gospodarce nieruchomościami prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego, nie zobowiązuje Gminy do jego sprzedaży. Wskazane wyżej uprawnienie nie stanowi prawa podmiotowego, z którego wynikałoby roszczenie przymuszające właściciela do sprzedaży nieruchomości. Sąd zaznaczył, że podstawę takiego roszczenia mogłoby stanowić skierowanie stosownej oferty do najemców, którzy skorzystać mogą z prawa pierwokupu. Samo natomiast nieformalne porozumienie w sprawie sprzedaży lokalu z Prezydentem miasta O. nie mogło stanowić ważnej podstawy jego nabycia, gdyż może do niego dojść  tylko w drodze procedury przewidzianej przez przepisy prawa.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autorzy artykułu

Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Maciej Szczubełek

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj