Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.09.2019

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Od nowego roku zmienią się zasady wystawiania faktur do paragonów. Fakturę dla podatnika VAT będzie można wystawić tylko wówczas, gdy wydany wcześniej paragon będzie zawierał numer identyfikujący nabywcę.

Zgodnie z nowym art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej potwierdzonej paragonem, fakturę na rzecz podatnika VAT wystawiać się będzie wyłącznie wówczas, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie sprzedaży będzie zawierać numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Taka zmiana wymusi na nabywcach konieczność jasnego zadeklarowania już w momencie zakupu, czy dokonują transakcji w charakterze podatnika VAT (a więc na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej), czy też występują jako konsumenci (a zakup dokonywany jest na potrzeby prywatne). Dotyczyć to będzie przede wszystkim osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Jak podkreśla ministerstwo finansów nowe rozwiązanie nie ograniczy prawa do wystawienia faktury, a jedynie ureguluje kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Przepisy mają wymusić konsekwencję u nabywców – jeżeli dany podmiot dokonuje zakupu jako podatnik (a nie jako konsument), to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu. Nabywca nie może bowiem dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. Co więcej, nabywca nie może dokonywać dowolnej zmiany w tym zakresie już po dokonaniu transakcji (zdaniem ministerstwa, na gruncie VAT, towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej)[1].

Po wejściu w życie omawianych przepisów sprzedawcy będą mieć dwie możliwości, tj. będą mogli:

 1. zaewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej (posiadającej funkcję umieszczenia NIP na paragonie) i wydać paragon z NIP, a w okresie późniejszym wystawić fakturę (na żądanie podatnika VAT), albo
 2. udokumentować transakcję wyłącznie fakturą (na żądanie podatnika VAT).

Każda z przedstawionych sytuacji będzie wymagać od nabywcy-podatnika VAT, który chce otrzymać fakturę identycznego zachowania tj. poinformowania sprzedawcy, że dokuje nabycia jako podatnik VAT i jest zainteresowany otrzymaniem faktury. Po przekazaniu takiej informacji możliwe będzie zastosowanie jednego z dwóch wymienionych wyżej rozwiązań.

Dodać należy, że opcja udokumentowania sprzedaży wyłącznie fakturą, będzie dotyczyć przede wszystkim sprzedawców, których kasy fiskalne nie będą posiadać funkcji zamieszczenia NIP na paragonie (jak informuje ministerstwo finansów, wprowadzenie nowych regulacji nie wiąże się z koniecznością wymiany kas).

Na zakończenie należy wskazać, że w celu zapewnienia przestrzegania nowych reguł, ustawodawca wprowadził stosowne sankcje. I tak sankcja dodatkowego zobowiązania podatkowego została przewidziana, gdy:

 1. sprzedawca wystawi fakturę dokumentującą transakcję, która wcześniej została zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy, ale paragon nie zawiera NIP nabywcy,
 2. nabywca ujmie wadliwą fakturę w rejestrze zakupów (a więc fakturę wystawioną do paragonu bez NIP).

W każdym z wymienionych przypadków sankcja wyniesie 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Przedstawiona zmiana będzie wymagać – zarówno od sprzedawców, jak i nabywców – zachowania dużej staranności przy dokumentowaniu transakcji. W szczególności chodzi o konieczność wyeliminowania przypadków omyłkowej rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych, gdy ta sama sprzedaż dokumentowana będzie fakturą.

 


[1] Por. uzasadnienie do projektu ustawy – dostępne pod: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3499

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj