Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.09.2019

Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu obywatelowi, ale nie we wszystkich sprawach

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Radny ma prawo składania interpelacji wyłącznie w gminie, w której sprawuje mandat. Na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, przysługują mu te same uprawnienia, które posiadają wszyscy obywatele i tego względu może korzystać z prawa dostępu do informacji publicznej, nie tylko w gminie miejsca zamieszkania.

Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 roku o sygn. II SAB/Gd 34/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę radnego wniesioną na bezczynność Wójta Gminy w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 11 stycznia 2019 r. radny Rady Miejskiej złożył, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do Wójta sąsiedniej Gminy, nazwany „interpelacją” wniosek o udostępnienie, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, (dalej jako u.d.i.p.), informacji publicznej, zadając następujące pytania:

„1. które przejazdy kolejowe na terenie gminy są wstępnie planowane do likwidacji – proszę o podanie w miarę możliwości precyzyjnych informacji,

2. czy modernizacja linii kolejowej obejmie również remonty, przebudowy, modernizacje dworców kolejowych na trasie inwestycji – w odpowiedzi proszę uwzględnić dzisiejsze stanowisko PKP w tej sprawie,

3. w jakich latach wstępnie planowana jest modernizacja linii kolejowej.”

W związku z tym, że według wnioskodawcy, dworzec PKP jest w bardzo złym stanie technicznym w pkt 3 wniosku wniósł on o udzielenie odpowiedzi na pytanie, „z jakich środków Wójt Gminy zamierza rozpocząć i zakończyć modernizację tego dworca, podanie konkretnego roku zakończenia modernizacji.”

W pkt 4 wniosku skarżący zapytał także, „czy organ planuje realizację inwestycji w gminie w formie budżetu obywatelskiego, czy planowane jest prowadzenie konsultacji w tej sprawie, a jeżeli tak to z kim i w jakim terminie.”

Odpowiadając na wniosek Wójt Gminy wskazał, że nie znajduje on uzasadnienia w przepisach prawa. W pierwszej kolejności organ odniósł się do użytego we wniosku sformułowania "udzielenie odpowiedzi na interpelację" wskazując, że zgodnie z art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (dalej jako u.s.g.), radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta w sprawach dotyczących gminy. W związku z tym, że interpelacja przysługuje jedynie radnym z danej gminy, nie jest w ocenie Wójta możliwe udzielenie odpowiedzi na „interpelację” złożoną w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Organ podniósł także, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu u.d.i.p. Według Wójta art. 6 tej ustawy wskazuje, że przedmiotem wniosku może być jedynie informacja o zaistniałych faktach. Dotyczy to wyłącznie informacji już istniejących w chwili udzielania informacji. Informacja publiczna powinna istnieć w formie utrwalonej w chwili złożenia wniosku, a więc odnosić się do istniejącego już stanu rzeczy. Natomiast sam wniosek nie może służyć wytworzeniu takiej informacji.

W dalszej kolejności organ argumentował, że dopóki określona informacja istnieje tylko w pamięci przedstawiciela władzy publicznej i nie została utrwalona w jakikolwiek sposób, nie jest ona informacją publiczną.

Wnioskodawca ustosunkował się do otrzymanej odpowiedzi organu wyrażając sprzeciw wobec formy, w jakiej została ona udzielona. Wskazał, że z wnioskiem nie wystąpił jako radny gminy sąsiadującej, lecz jako obywatel i mieszkaniec. Reprezentowana przez Wójta Gmina jest bowiem często podawana jako „niedościgniony wzór” i dlatego chciałby poznać bliżej sposób jej funkcjonowania. Zdaniem radnego, również kwalifikacja przez organ żądanych przez niego informacji jest w ocenie wnioskodawcy błędna. Stanowią one bowiem informację publiczną, zaś od wnioskodawcy nie można żądać wykazania interesu prawnego, czy faktycznego dla jej udostępnienia. W związku z tym wnioskodawca ponowił swój wniosek o udostępnienie informacji publicznej wskazując, że już obecnie organ znajduje się w stanie bezczynności.

Radny wystosował skargę do sądu administracyjnego, w której podtrzymał swoje stanowisko co do kwalifikacji żądanych przez niego informacji oraz podniósł, że nie została mu udostępniona informacja objęta wnioskiem, ani też nie wydano decyzji o odmowie jej udostępnienia. Wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 2 u.d.i.p. każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej; nie wolno od nikogo żądać wykazania interesu prawnego, czy faktycznego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie. Organ stwierdził, że żądana informacji  nie stanowi informacji publicznej wskazując, że od dnia udzielenia odpowiedzi nie zmienił się stan faktyczny, ani prawny w zakresie żądania. Ponadto wyjaśnił, że wnioskodawca w sposób zamierzony i celowy używa słowa "interpelacja", dlatego też w piśmie z dnia 24 stycznia 2019 r. podał, że nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w trybie interpelacji. W konsekwencji następnie poczynionych ustaleń Wójt potraktował jednak część wniosku jako żądanie udostępnienia informacji publicznej i udostępnił stronie informacje, których domagała się w pkt 1 wniosku.

Odnosząc się do, podniesionych w żądaniu, pytań dotyczących kwestii planów modernizacji linii kolejowej Wójt wskazał, że brak jest aktualnie jakichkolwiek wiążących ustaleń w tym zakresie, a ponadto dworce kolejowe są zarządzane przez inna spółkę – PKP Nieruchomości, na co wskazują wydruki z ksiąg wieczystych gruntów dotyczących terenów kolejowych. Także dworzec PKP nie jest własnością gminy, w związku z czym Organ nie posiada informacji w zakresie modernizacji obiektu.

Wójt Gminy stwierdził także, że nie pozostaje w bezczynności co do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 11 stycznia 2019 r., a ewentualna bezczynność nie miała rażącego charakteru. Organ bowiem w sposób bardzo wnikliwy zajął się sprawą, zarówno w sferze faktów, jak i oceny prawnej, odpowiadając na złożony wniosek.

Rozpoznając wniesioną w niniejszej sprawie skargę radnego na bezczynność, Sąd uznał, że jest ona niezasadna.

W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że wniosek skarżącego został w istocie sformułowany w taki sposób, który wywoływał wątpliwości i konieczność wyjaśnienia, istotnych dla jego załatwienia, okoliczności. Pomimo, że we wniosku wskazano, iż wnosi się o udzielenie odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej równocześnie wnioskodawca oczekiwał na odpowiedź na "interpelację". Z tego powodu Organ, posiadając wiedzę o statusie wnioskodawcy jako radnego gminy sąsiedniej, wyszedł z założenia, że to pozbawia go możliwości dostępu do informacji publicznej w trybie przepisów u.d.i.p. Z przyjętego założenia się następnie wycofał.

WSA stwierdził, że radny - niezależnie od pełnionej funkcji publicznej, którą sprawuje poprzez udział w posiedzeniach rady danej gminy, pozostaje obywatelem i jak każdy obywatel ma prawo do formułowania swych indywidualnych wniosków w trybie dostępu do informacji publicznej. Uniemożliwienie radnemu, traktowanemu jako obywatel pozyskiwania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej tylko dlatego, że przysługuje mu prawo zasiadania w radzie danej gminy i jej komisjach oraz sprawowania w ramach ich kompetencji kontroli, mogłoby w ocenie Sądu doprowadzić do nieuzasadnionych ograniczeń w dostępie do informacji publicznej.

Sąd wyjaśnił, że udostępnienie informacji objętych wnioskiem może nastąpić wówczas, gdy podmiot, do którego zostało skierowane żądanie należy do katalogu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej określonych w art. 4 ust. 1 i 2 u.d.i.p. oraz, że jest on w posiadaniu informacji, które mają charakter publiczny w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p.

Nie budzi zdaniem Sądu wątpliwości, że podmiot, do którego wpłynął w niniejszej sprawie wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest podmiotem, który na mocy art. 4 ust. 1 u.d.i.p, jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej będącej w jego posiadaniu.

Co do charakteru żądanych we wniosku informacji WSA stwierdził, że pytania sformułowane we wniosku dotyczyły przyszłych działań inwestycyjnych, w tym projektów inwestycyjnych w zakresie dróg planowanych do realizacji w Gminie  oraz planów związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej, tj. linii kolejowych oraz dworca.

Jako nie odnoszące się do sfery faktów, żądane w punktach 2, 3 i 4 wniosku skarżącego informacje nie stanowią w ocenie Sądu informacji publicznej, a w konsekwencji brak było podstaw do postawienia Wójtowi Gminy zarzutu pozostawania w bezczynności i uwzględnienia skargi radnego w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę całokształt ujawnionych okoliczności sprawy, Sąd wskazał, iż należy mieć na uwadze, że organ udostępnił, zgodnie z wnioskiem, co do treści i formy dane objęte pytaniem nr 1 wniosku, ponieważ stanowiły one informację publiczną, natomiast co do pozostałych informacji ujętych w pytaniach nr 2, 3 i 4, udzielił skarżącemu pisemnej odpowiedzi na jego wniosek. WSA wskazał, że orzecznictwo sądowoadministracyjne akceptuje taką formę załatwienia wniosku o udostępnienie informacji, która nie ma charakteru publicznej bądź informacji, której organ nie posiada bądź, co do udostępnienia której obowiązuje inny tryb udostępnienia aniżeli ten, na podstawie którego strona się zwróciła.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 151 p.p.s.a., oddalił skargę jako bezzasadną.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Jakub Kortus

Asystent w Dziale Prawa Administracyjny

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj