Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.08.2019

Wykształcenie wiceprezydenta miasta nie jest prywatną sprawą - to informacja publiczna

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Argumentacja Prezydenta Miasta, iż informacje o wykształceniu jego zastępcy podlegają ochronie jako dane osobowe nie przekonała sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, iż są to dane istotne ze względu na funkcję, którą sprawia osoba pracująca w organie. W ocenie WSA takie dane „odzwierciedlają poziom kompetencji pracownika i wskazują jego zdatność do wykonywania władzy publicznej”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 czerwca 2019 r. rozpatrywał sprawę o dostęp do informacji publicznej, która została oznaczona sygnaturą II SAB/Gd 41/19. Stan faktyczny rysował się następująco:

Pan W.J., w internecie znalazł artykuł, z którego wynikało, iż Wiceprezydent Miasta jest absolwentką politechniki. Zaciekawiony, w dniu 22 lutego 2019 r. zwrócił się do Prezydenta Miasta o udzielenie bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie. W.J. chciał wiedzieć:

 • jaki wydział Politechniki ukończyła Pani Wiceprezydent,
 • czy były to studia magisterskie oraz
 • czy posiada ona tytuł magistra.

Prezydent Miasta w swojej odpowiedzi z 8 marca 2019 r. wskazał, iż pani Wiceprezydent została powołana na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta „zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”

W odpowiedzi W.J. wezwał organ do udostępnienia wnioskowanych informacji albo wydanie w tym zakresie decyzji podkreślając, że przekazane przez organ informacje nie były informacjami, o które prosił.

Organ odnosząc się do powyższego podał, iż w swojej ocenie poprzednim pismem udzielił już wyczerpującej odpowiedzi na zadane zapytanie.

Skarga do WSA

W.J. wniósł do WSA skargę, w której podniósł, iż w jego ocenie Prezydent Miasta pozostaje bezczynny w rozpoznaniu wniosku z dnia 22 lutego 2019 r., co w konsekwencji stanowi naruszenie obwiązujących przepisów prawa.

Organ w odpowiedzi argumentował, że jego pismo z 8 marca 2019 r. było wyczerpujące, gdyż wskazywało, iż Pani Wiceprezydent spełniała kryteria niezbędne do objęcia stanowiska. Organ podkreślał przy tym, iż jakiekolwiek bardziej szczegółowe dane w tym zakresie są chronione, gdyż stanowią dane osobowe pani Wiceprezydent. Z tego powodu, ujawnienie takich danych mogłoby powodować naruszenie dóbr osobistych pani Wiceprezydent.

WSA odrzucił argumentację organu i uwzględnił skargę.

Wykształcenie urzędnika stanowi o jego kompetencjach do sprawiania swojej funkcji

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej), natomiast art. 6 zawiera otwarty katalog przedmiotu informacji publicznej. W szczególności, sąd zwrócił uwagę na treść art. 6 ust. 2 lit. d ustawy, który stanowi, iż informację publiczną podlegającą udostępnieniu stanowi informacja o władzy publicznej i innych podmiotach wykonujących zadania publiczne oraz ich kompetencjach. W ocenie sądu przepis ten powoduje, iż udostępnieniu na gruncie ustawy podlegać będą także informacje o wykształceniu osoby pełniącej funkcje publiczne. Jest tak, gdyż poziom wykształcenia stanowi m.in. o poziomie kompetencji pracownika i wskazują na poziom jego zdatności do wykonywania władzy publicznej.

Sąd przy tym zwrócił uwagę na szeroki zakres uprawnień pani Wiceprezydent. Stwierdził, iż wobec powyższego jej wykształcenie „nie pozostaje bez wpływu na jakość wykonywanej funkcji publicznej”, a stanowi o jej predyspozycjach i potencjale intelektualnym do sprawowania swojej funkcji. Konsekwencją powyższego jest uznanie, iż żądane treści stanowią informację publiczną.

Ograniczenia prawa do informacji na gruncie prywatności osoby fizycznej nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, a pozostających w związku z pełnieniem funkcji

W odniesieniu do możliwych ograniczeń prawa do informacji na gruncie prywatności osoby fizycznej WSA wskazał, iż ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne i mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. Sąd w uzasadnieniu przywołał także wyrok Trybunału Konstytucyjnego w celu podkreślenia, że ochrona prywatności i autonomia informacyjna „nie mają charakteru absolutnego, między innymi ze względu na potrzeby życia w zbiorowości”. Obowiązek ujawnienia pewnych danych związanych z pełnieniem funkcji publicznej jest zgodny z konstytucyjną zasadą proporcjonalności, zgodnie z którą „wszelkie ingerencje w prywatność muszą mieć na uwadze jej ochronę jako dobra konstytucyjnie chronionego.” Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż - co prawda - sfera życia intymnego objęta jest pełną prawną ochroną, jednak już sfera życia prywatnego podlega tylko pewnym ograniczeniom, uzasadnionym usprawiedliwionym zainteresowaniem.

Informacje dotyczące wykształcenia pani Wiceprezydent nie odnoszą się do sfery intymnej ani do sfery życia prywatnego w zakresie objętym ograniczeniem, gdyż dane dotyczą jej kompetencji do sprawowania funkcji publicznej i jako takie podlegają ujawnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zatem ogólna jedynie odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek o udzielenie informacji publicznej była niepełna. Organ w konsekwencji pozostawał bezczynny w rozpoznaniu wniosku, gdyż bezczynność odnosi się nie tylko do sytuacji, w której zobowiązany w ogóle nie udziela odpowiedzi, do udzielenia której jest zobowiązany, ale także – tak jak w niniejszej sytuacji - gdy odpowiedź ta jest niepełna i nie zawiera wszystkich wskazanych we wniosku informacji.

Głosy krytyczne

Powyższe orzeczenie jest krytykowane przez część środowiska samorządowców. Jest tak, gdyż niektórzy boją się naruszenia ich prywatności przy możliwym dalszym poszerzeniu interpretacji danych stanowiących informację publiczną. Faktem jest, że niektóre kwestie można uważać za pozostające co najmniej na pograniczu spraw prywatnych i publicznych. Jednak w tych sprawach, które mają istotny wpływ na wykonywanie obowiązków służbowych przez osoby pełniące funkcje publiczne, sądy w takich sytuacjach orzekają na korzyść wykładni uznającej zasadność wniosków o udzielenie informacji publicznej.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Agnieszka Tomkowiak

Radca prawny w Dziale Prawa Cywilnego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj