Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.08.2019

Nowelizacja ustawy śmieciowej a związki międzygminne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Związki międzygminne realizujące zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z związku z najnowszą nowelizacją ustawy śmieciowej powinny w pierwszej kolejności rozważyć konieczność zmiany statutów w związku z nowymi przepisami.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Związki międzygminne realizujące zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z związku z najnowszą nowelizacją ustawy śmieciowej powinny w pierwszej kolejności rozważyć konieczność zmiany statutów w związku z nowymi przepisami.

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1579) – która w zasadniczej części wejdzie w życie z dniem 6 września 2019 roku – wprowadza się szereg istotny zmian w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi. Systemy te zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz niezmienionymi w tym zakresie przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą być tworzone na poziomie ponadgminnym w formie związku międzygminnego. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 tejże ustawy, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.

W praktyce szereg gmin zdecydowało się na podjęcie współpracy w tej formie. Jako przykłady tego typu związków międzygminnych można wskazać: Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP), Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi (PRGOK), Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ. Związki te funkcjonują w różnych częściach kraju.

Elementem wspólnym ich działalności jest regulacja ustrojowa wynikająca z ustawy o samorządzie gminnym. Z przepisów tych wynika, iż kluczowym aktem stanowiącym podstawę funkcjonowania każdego związku międzygminnego jest jego statut, ustalany w dość złożonej procedurze przez wszystkie gminy zainteresowane współpracą. Statut określa m.in. zakres zadań poszczególnych związków oraz kompetencje jego organów, w tym zgromadzenia związku będącego odpowiednikiem rady gminy. W praktyce sposoby konstruowania poszczególnych statutów różnią się między sobą w zakresie szczegółowego sposoby sformułowania powyższych kwestii.

Stąd niezwykle istotnym jest, aby w kontekście ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonać rzetelnego audyty statutu związku i rozważyć czy wprowadzone zmiany ustawowe nie wymagają jego zmiany. Jeśli bowiem przykładowo statut zbyt wąsko określa zakres działania zgromadzenia związku wymieniając enumeratywnie uchwały jakie mogą być podejmowane przez ten organ w praktyce mogą pojawić się wątpliwości czy nowe uchwały wynikające z ustawy nowelizującej (np. uchwała dotycząca zwolnień dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady we własnym zakresie) mogą być podejmowane przez organy związku.

Podobnie szczegółowej analizy wymaga system finansowania poszczególnych związków międzygminnych. Jeśli bowiem konkretny związek zajmuje się wyłącznie gospodarką odpadami komunalnymi i jego wyłącznym dochodem są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych należy rozważyć źródło finansowania zadań, które z tych środków nie mogą być finansowane. Chodzi w szczególności o koszty obsługi administracyjnej związane z właścicielami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy nie złożą oświadczenia o przystąpieniu do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. W konsekwencji koszty kontroli tego typu podmiotów oraz ewentualnych działań represyjnych będą musiały być finansowane z innych środków aniżeli pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższe uwagi o charakterze sygnalizacyjnym prowadzą do wniosku, iż przy konstruowaniu statutów związków międzygminnych niezwykle starannie należy poszukiwać równowagi pomiędzy elastycznością a przejrzystością (komunikatywnością) statutu związku międzygminnego.

Związki międzygminne, które będą musiały zmienić swój statut w związku z najnowszą nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny jak najszybciej podjąć działania dostosowawcze. W szeregu przypadków zmiana statutu poprzedzać będzie ewentualne dalsze działania dostosowawcze, w tym zmianę czy podjęcie poszczególnych uchwał.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi