Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.08.2019

Nowe zasady przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej coraz bliżej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

31 lipca br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD 507). Do procedowanej aktualnie wersji nowelizacji wprowadzono szereg zmian, zaakceptowanych przez Komitet Rady Ministrów w toku jego prac.   

Z treścią aktualnego projektu ustawy zapoznać można się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zmianami (względem pierwotnego projektu ustawy) objęte zostały również propozycje zapisów nowelizujących ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej również: uzzwwizoś). Zgodnie z proponowaną treścią art. 19 a uzzwwizoś: przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:1 ) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, 2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Jak wynika z powyższego, ustawodawca przedłużył termin do wydania warunków technicznych z projektowanych dotychczas: 14 (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej) i 30 dni (w pozostałych przypadkach) na - odpowiednio – 21 i 45 dni.

Projekt przewiduje również możliwość przedłużenia – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – terminu wydania warunków przyłączenia do sieci, o kolejne 21 i 45 dni (odpowiednio do sposobu zagospodarowania nieruchomości).

Co istotne w kontekście skutków, jakie ustawodawca wiąże z terminem wydania warunków technicznych (w szczególności: rozpoczęcie okresu ważności warunków technicznych czy ustalenie zwłoki przedsiębiorstwa w wydaniu warunków), ustawodawca wprowadził do projektu ustawy regulację, nakazującą przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu dokonanie pisemnego potwierdzenia złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Ustawodawca nie zrezygnował przy tym z wprowadzenia administracyjnych kar pieniężnych z tytułu zwłoki w wydaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Tym istotniejsze będzie więc nadzorowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne terminu wpływu wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz – w konsekwencji – obowiązującego przedsiębiorstwo terminu wydania przedmiotowych warunków.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Aleksandra Misiun

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu finansów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj