Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.08.2019

Kto jest stroną w sprawie wydania decyzji o zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Stronami w sprawie wydania decyzji o zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta), a jeżeli przedsiębiorstwo jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, to tylko ono jest stroną w takim postępowaniu.

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2019 roku (I GSK 851/19) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

7 marca 2018 roku E. Sp. z o.o. (zwana dalej spółką) złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy M. na okres 3 lat. W trakcie trwania postępowania wniosek ten był kilkakrotnie korygowany oraz dodatkowo wyjaśniany.

W czerwcu tego samego roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego w S. odmówił zatwierdzenia taryfy, odpowiednio uzasadniając swoją decyzję. Odwołanie od tego rozstrzygnięcia rozpatrywał Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który uchylił powyższą decyzję, a sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia. Według organu odwoławczego stronami postępowania o wydaniu powyższej decyzji, zgodnie z art. 24c ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków są przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz właściwy wójt (w tym przypadku Burmistrz M.), a nie Gmina M. Jednakże w tej sprawie cała korespondencja kierowana była do gminy, która nie była w niej stroną, zamiast do burmistrza. Naruszało to dyspozycję wyrażoną w art. 61 § 4 k.p.a. jako że o wszczęciu postępowania nie zostały poinformowane wszystkie podmioty będące stronami w sprawie. Organ odwoławczy nie uwzględnił pozostałych zarzutów podniesionych przez spółkę. Zwrócił się jednak do organu I instancji o zbadanie zasadności marży zysku mając na uwadze 4 przesłanki wyrażone w § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia taryfowego, ponieważ nie zostało to dokonane przy pierwotnym rozpatrywaniu sprawy.

W konsekwencji spółka wniosła sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W rezultacie rozpoznania sprawy sąd stwierdził, iż Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prawidłowo zastosował art. 138 § 2 k.p.a. uchylając decyzję i przekazując ją do ponownego rozpatrzenia z uwagi na to, że została ona wydana z naruszeniem przepisów postępowania, co przejawiało się w fakcie nie kierowania korespondencji do jednej ze stron postępowania – Burmistrza M. W ocenie sądu trafne również było zwrócenie się do organu pierwszej instancji o doprecyzowanie oceny dokonywanej na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia taryfowego. WSA przypomniał również, że rozpoznając sprzeciw od decyzji ocenia jedynie przesłanki do jej wydania, nie ma natomiast kompetencji do oceny prawidłowego zastosowania przepisów prawa materialnego, przez co nie może się odnieść do podniesionego przez stronę w skardze naruszenia terminu wydania decyzji przez organ I instancji.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła spółka skarżąca, zarzucając WSA nieuchylenie decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z uwagi na fakt, iż w ocenie spółki okoliczności niniejszej sprawy nie przedstawiały podstaw do zastosowania art. 138 § 2 k.p.a.

Oceniając zasadność zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na dwie przesłanki wynikające z brzmienia art. 138 § 2 k.p.a., wskazujące sytuacje, w których znajduje on zastosowanie. Pierwszą z nich jest naruszenie przepisów postępowania, drugą natomiast jest fakt, że konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Co więcej w ocenie NSA sąd I instancji dokonał właściwej oceny zgodności z prawem decyzji organu odwoławczego wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. ze względu na uchybienia organu I instancji polegające na niezagwarantowaniu jednej ze stron – Burmistrzowi M. – czynnego udziału w postępowaniu, a także na nieprzeprowadzeniu postępowania dowodowego w wymaganym zakresie. Za prawidłową sąd uznał również decyzję organu odwoławczego, aby w takiej sytuacji uchylić rozstrzygnięcie i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W tym stanie rzeczy NSA uznał skargę kasacyjną za pozbawioną usprawiedliwionych podstaw i orzekł o jej oddaleniu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Borys Cegłowski

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnymrolex copies for sale high end rolex watches replica tag heuer monza rolex vs knockoff patek philippe fake vs real replica luminox watches urwerk replica watch rolex replica replacement watch bands fully blown rolex replica graham watches replica india 18k replica bust down rolex 900 replica watches for sale near me breitling colt automatic replicas yellow dial face is replica watches cn legit china fake rolex rolex deville swiss made price best quality replica rolex fake rolex watch for pawn shops fake rolex blue replica g shock watches wholesale quality fake watches replica watch in bd are swiss replica watches made in switzerland g shock replica watches online india

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj