Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

31.07.2019

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z perspektywy zamawiających

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, w przestrzeni zamówień publicznych, zyskał rozgłos przede wszystkim za sprawą art. 11, który przewiduje odroczenie obligatoryjnej elektronizacji zamówień o wartości krajowej. Niemniej jednak wskazana regulacja nie jest jedyną wartą odnotowania z perspektywy zamawiających. Przepis art. 10 nowelizacji przewiduje zmianę znacznej część aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 118).

Zamówienia publiczne a transakcje handlowe

Nowelizacja nie przewiduje zmian, w kwestii przedmiotowego oraz podmiotowego sposobu definiowania pojęcia „transakcji handlowej”. Tak jak dotychczas będą nimi zatem odpłatne umowy dostawy lub świadczenia usług, jeżeli podmioty o których mowa w art. 2, a więc m.in. zamawiający o których mowa w art. 3 ust. 1 P.z.p., zawierają je w związku z wykonywaną działalnością. Uwzględniając sposób zdefiniowania pojęcia „zamówienia publicznego” znaczna ich część posiada przymiot tak określonej transakcji handlowej.

W konsekwencji umowy o zamówienia publiczne mogą stanowić źródło uprawnień wierzycieli (wykonawców) i obowiązków dłużników (zamawiających) w związku z terminami zapłaty, regulowanych ww. aktem. W szczególności mowa tutaj o obowiązku zapłaty przez zamawiających odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych  (np. w sytuacji potrącenia z należnego wykonawcy wynagrodzenia, niezasadnie naliczonych kar umownych). 

Zmieniona wartość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych

Nowelizacja przewiduje m.in. zmianę wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Obecnie ich wysokość jest ustalana na podstawie sumy wartości stopy referencyjne NBP (1,5%) i ośmiu punktów procentowych - aktualnie 9,5%. W wyniku zmiany art. 4 pkt 3 lit. b) wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych będzie obliczana poprzez dodanie do wartości stopu referencyjnej NBP dziecięciu procent, a więc wyniesie 11,5% (o ile zmianie nie ulegnie stopa referencyjna NBP). W przypadku transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli 9,5%.

Wzrost wysokości rekompensat

W aktualnym stanie prawnym wierzycielowi od dnia nabycia uprawniania do odsetek przysługuje od dłużnika ryczałtowa rekompensata za koszty odzyskiwania należności w równowartości 40 euro. Znowelizowanie brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy, przewiduje iż ryczałtowa wartość rekompensaty będzie stopniowalna i wyniesie, równowartość:

 1. 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych,
 2. 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale jest niższa niż 50 000 złotych,
 3. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Zamawiający a delikt nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

Nowelizacja wprowadza regulacje dotyczące deliktu „nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych” a także procedury wymierzania administracyjnych kar pieniężnych z tego tytułu przez Prezesa UOKiK (art. 13b – 13za). Nie będą one jednak dotyczyć podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 3a P.z.p., a więc m.in. jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne