Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.07.2019

Udostępnienie informacji o zamówieniu publicznym na BIP - uwagi na tle zarzutów kontrolnych RIO

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Powszechną, choć doznającą wyjątków, praktyką zamawiających jest udostępnianie informacji i dokumentów związanych z przeprowadzanymi oraz archiwalnymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP). Wskazany, ugruntowany zwyczaj instytucji zamawiających, bywa jednak kwestionowany przez RIO.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Powszechną, choć doznającą wyjątków, praktyką zamawiających jest udostępnianie informacji i dokumentów związanych z przeprowadzanymi oraz archiwalnymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP). Wskazany, ugruntowany zwyczaj instytucji zamawiających, bywa jednak kwestionowany przez RIO.

Stanowisko kontrolne RIO

W ramach kontroli kompleksowej RIO zarzuciła jednej z gmin, naruszenie:

 1. art. 40 ust. 1 P.z.p. z powołaniem na następującą okoliczność faktyczną:

ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (…) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (…). Nie dopełniono natomiast wymogu dotyczącego zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy, a zamiast tego przedmiotowe ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej”

 1. art. 42 ust. 1 P.z.p., z powołaniem na następującą okoliczność faktyczną:

SIWZ udostępniona została w Biuletynie Informacji Publicznej, zamiast na stronie internetowej (…) Dodatkowo wskazać należy, że stosownie do wymogu określonego w art. 42 ust. 1 P.z.p., specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert”.

W ramach uzasadnienia swojego stanowiska RIO podniosła, że:

zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest równoznaczne z zamieszczeniem ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy, gdyż są to dwie różne strony, których nie można ze sobą utożsamiać. Znajduje to potwierdzenie m.in. w treści art. 67 ust. 13 oraz 138o ust. 4 P.z.p., w których jednoznacznie odróżniono Biuletyn Informacji Publicznej od strony internetowej urzędu wskazując »zamawiający (…) zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej informację o (…)«.”.

Sposoby rozpowszechniania ogłoszeń

Tytułem wstępu należy wskazać, że regulacje P.z.p. nie przewidują jednej i uniwersalnej metody rozpowszechniania informacji i dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 11 ust. 1 p.z.p. ogłoszenia, o których mowa w ustawie, a więc akty, które nie tylko mają charakter informacyjny, lecz również, których rozpowszechnienie wywołuje istotne konsekwencje proceduralne w toku udzielania zamówienia, zamieszczane są w BZP lub publikowane są w Dz. Urz. UE (w zależności od wartości zamówienia). Ustawowo przyjęta metoda publikacji ogłoszeń, zapewnia ich powszechną dostępność, jak również unifikuje sposób ich udostępnienia przez zamawiających funkcjonujących w Polsce (w przypadku zamieszczania ogłoszeń w BZP) albo we wszystkich krajach członkowskich (publikacja ogłoszeń w Dz. Urz. UE). Powyższe ułatwia zainteresowanym podmiotom, w szczególności wykonawcom, łatwy dostęp do informacji o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Ograniczając czynione rozważania wyłącznie do ogłoszenia o zamówieniu przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 P.z.p., należy wskazać, że oprócz obowiązku zamieszczenia go w BZP/publikacji w Dz. Urz. UE, niezbędne jest również zamieszczenie go w „miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej”.

W uzupełnieniu powyższego należy wyraźnie wskazać, że obowiązujące przepisy P.z.p. nie przewidują obowiązku publikacji ogłoszeń (w tym ogłoszeń o zamówieniu) na stronie podmiotowej BIP bądź alternatywnie na „swojej stronie internetowej” (w przypadku nieposiadania strony podmiotowej BIP – nie wszyscy zamawiający są prawnie obowiązani do jej posiadania). Ustanowienie takiego obowiązku przewidziane było w projekcie ustawy o jawności życia publicznego z dnia 8 stycznia 2018 r.[1], w ramach którego zaproponowano m.in. zastąpienie obowiązku publikacji ogłoszeń „na stronie internetowej” publikacją na „stronie podmiotowej BIP” albo „swojej stronie internetowej, w miejscu wyodrębnionym dla zamówień publicznych” (art. 112 pkt 1 projektu)[2].

Sposób udostępnienia SIWZ

Zgodnie z art. 42 ust. 1 P.z.p., znajdującym zastosowanie w przypadku przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, SIWZ „udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.”. We wskazanym przepisie ustanowiono stronę internetową jako jedyny obowiązkowy sposób udostępnienia SIWZ. Aktualnie nie obowiązuje już reguła, zgodnie z którą zamawiający na wniosek wykonawcy obowiązany był do przekazania SIWZ w terminie 5 dni (art. 42 ust. 2 P.z.p. został derogowany ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw).

Publikacja informacji o udzielaniu zamówień na stronie podmiotowej BIP

Z uwzględnieniem dotychczasowych rozważań, należy odnieść się do argumentu RIO, w którym nastąpiło odwołanie się przez ten organ do art. 67 ust. 13 i 138o ust. 4 P.z.p. Wskazane regulacje prawne, nie obejmują swym zakresem „ogłoszeń”.

Przepis art. 67 ust. 13 (tak samo jak art. 67 ust. 11) znajdujący zastosowanie względem zamówień in-house, określa sposób rozpowszechniania przez zamawiających, ustawowo wskazanego katalogu informacji (verba legis „informacje o”). Rozpowszechniane we wskazanym trybie informacje nie uzyskują formy „ogłoszenia” w rozumieniu P.z.p. Powyższe uwagi, pozostają w pełni aktualne względem przepisu art. 138o ust. 4 P.z.p. (jak również art. 138o ust. 3 P.z.p.), znajdującego zastosowanie względem udzielania podprogowych zamówień na usługi społeczne.

Wskazane powyżej przepisy, są jedynymi zawartymi w P.z.p. regulacjami, w których posłużono się zwrotem „strona podmiotowa BIP”. Warto jednak odnotować, że przepisy szczególne zawarte w innych niż P.z.p. aktach normatywnych również przewidują rozpowszechnianie informacji o udzielanych zamówienia za pośrednictwem BIP (np. art. 7 ust. 5 ustawy o lasach).

Możliwość klasyfikacji strony podmiotowej BIP jako strony internetowej w myśl P.z.p.

Uwzględniając przywołane powyżej regulacje normatywne, które przewidują:

 1. publikację ogłoszeń o zamówieniu m.in. na „stronie internetowej”,
 2. zamieszczenie SIWZ „na stronie internetowej”,
 3. zamieszczenia informacji „na stronie podmiotowej BIP” albo „na swojej stronie internetowej” (jeżeli zamawiający nie ma strony podmiotowej BIP),

należy ustalić, czy:

 1. informacje związane z udzielaniem zamówień publicznych mogą być zamieszczane na BIP,
 2. strona podmiotowa BIP może zostać uznana, za „stronę internetową” w myśl przepisów P.z.p.

Pozytywne przesądzenie powyżej wskazanych kwestii, pozwoli uznać, że dotychczasowa, wiodąca praktyka zamawiających jest zgodna z obowiązującym prawem.

Odwołując się do art. 8 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 u.d.i.p. należy wskazać, że strona podmiotowa BIP, stanowi zindywidualizowaną i ujednoliconą stronę, funkcjonującą w ramach urzędowego publikatora teleinformatycznego posiadającego postać sieci teleinformatycznej. Jest to strona, na której podmiot obowiązany (art. 4 ust. 1 i 2 u.d.i.p.) udostępniać ma informacje publiczne obowiązkowo podlegające udostępnianiu tą drogą, przy czym ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wyłącza możliwości publikowania na stronie BIP innych informacji posiadających walor informacji publicznej.

Uwzględniając treść art. 8 ust. 3 w zw. z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. jak również przyjmując, że informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ posiadają przymiot informacji publicznej, należy przyjąć, że mogą być one udostępniane na stronie podmiotowej BIP.

Przechodząc na grunt prawa zamówień publicznych, należy podkreślić, że zarówno w art. 40 ust. 1 jak i 42 ust. 1 P.z.p. wykorzystano pojęcie „strony internetowej”. W kontekście posługiwania się przez RIO, w ramach uzasadnienia swojego stanowiska pokontrolnego, zwrotem „strona internetowa Urzędu Gminy”, należy podnieść, że żaden przepis P.z.p. nie ogranicza we wskazany sposób sposobu rozpowszechniania ogłoszenia lub SIWZ. Wymogi P.z.p. spełnia zamieszczenie ogłoszenia lub SIWZ na jakiejkolwiek stronie internetowej, niekoniecznie Urzędu Gminy. 

W ramach P.z.p. nie zdefiniowano pojęcia „strony internetowej”. Należy zatem przyjąć, powszechny sposób jego rozumienia i uznać, że oznacza ono dokument HTML udostępniany w Internecie przez serwer WWW. Zestawiając definicję „strony internetowej” z zaprezentowaną powyżej definicją „strony podmiotowej BIP”, nie powinno budzić wątpliwości, że pojęcie wymienione jako drugie mieści się w zakresie pierwszego. Innymi słowy, że strona podmiotowa BIP posiada status strony internetowej.

Powyższe potwierdza również informacja zamieszczona na stronie głównej BIP, gdzie wskazuje się, że BIP „to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.”. W konsekwencji jednostkowa strona podmiotowa BIP, współtworząca wskazany system, jest stroną internetową.

Przytoczone w uzasadnieniu stanowiska pokontrolnego RIO, przepisy art. 67 ust. 13 i art. 138o ust. 4 P.z.p., nie stanowią wystarczającej podstawy dla przyjęcia, w oparciu o reguły wnioskowania a contrario, tezy o wyłączeniu przez ustawodawcę możliwość publikacji ogłoszeń o zamówieniu lub SIWZ na stronie podmiotowej BIP. Wskazane przepisy wyrażają reguły szczególne, znajdujące zastosowanie względem zamówień, które w przypadku nieobowiązywania ww. przepisów, nie byłyby objęte w ogóle obowiązkiem informacyjnym (podprogowe zamówienia na usługi społeczne) albo tak szeroko zakrojonym obowiązkiem informacyjnym (zamówienia in-house udzielane w trybie z wolnej ręki). Z kolei zunifikowanie sposobu udostępniania wskazanych informacji (z wykorzystaniem strony podmiotowej BIP) ma chronić wykonawców i system zamówień publicznych przed próbami ograniczania poziomu jawności działań zamawiających, poprzez publikowanie informacji na trudnodostępnych lub niepowiązanych z zamawiającym stronach internetowych. W konsekwencji ustanowienie ww. reguł służy zagwarantowaniu odpowiedniego stopnia transparentności udzielania wskazanych rodzajów zamówień.

W kontekście zamówień in-house, warto odnotować, że w projekcie nowego P.z.p. z dnia 21 czerwca 2019 r. przewidziano, iż rozpowszechnienie informacji na ich temat będzie następowało z wykorzystaniem instrumentu podstawowego – ogłoszenia (art. 216 projektu nowego P.z.p.).

Podsumowanie

Zamawiającym przysługuje znaczny stopień swobody w wyborze „strony internetowej” na której zamieszczą ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ. Prawodawca odstąpił od przesądzenia, że powyższe ma nastąpić na stronie internetowej zamawiającego. Przyjęta przez znaczne grono zamawiających, praktyka publikacji informacji i dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych na stronie podmiotowej BIP nie tylko pozostaje zgodna z prawem, ale również zasługuje na aprobatę. Powyższe umożliwia zainteresowanym podmiotom, powziąć w łatwy i przystępny sposób wiedzę o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ze strony na której informacje są „udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości”[3].

 


[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304351/12465433/12465434/dokument324982.pdf.

[2] Zob. K. Różowicz, Wzrost poziomu transparentności zamówień publicznych – uwagi na tle wybranych rozwiązań projektu ustawy o jawności życia publicznego, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 2/2018.

[3] https://www.bip.gov.pl/articles/view/51

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne