Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.07.2019

Sąd powszechny właściwym w sprawie rozliczeń pomiędzy związkiem międzygminnym a gminą

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego spór na tle rozliczeń związanych z wystąpieniem gminy ze związku międzygminnego jest sprawą cywilną, a więc nie podlega rozpoznaniu przez sądy administracyjne.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 13 czerwca 2018 roku oddalił skargę kasacyjną Gminy od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 roku w przedmiocie odrzucenia skargi Gminy na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin dotyczącą rozliczenia gminy z uczestnictwa w tymże związku.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym

Gmina wniosła skargę na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie zasad rozliczenia skarżącej z uczestnictwa w związku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził niedopuszczalność wniesionego środka zaskarżenia ze względu na niewyczerpanie środków zaskarżenia. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym[1] członek zgromadzenia jest uprawniony do wniesienia pisemnego sprzeciwu do uchwały zgromadzenia. Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 7 dni od daty podjęcia uchwały. Według WSA w Warszawie Gminie przysługiwało prawo wniesienia tegoż sprzeciwu, jednakże z takiego uprawnienia nie skorzystała.

Gmina wniosła o uchylenie orzeczenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że orzeczenie odpowiada prawu mimo błędnego uzasadnienia.

W pierwszej kolejności wyjaśnił istotę związku międzygminnego. Jest on formą dobrowolnego porozumienia dwóch lub większej liczby gmin, zawiązanego w celu wspólnej realizacji zadań publicznych. Zdaniem Sądu, utworzenie związku następuje w drodze umowy. Strony łączy zatem, w ocenie NSA, stosunek cywilnoprawny. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 6 u.s.g. zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku określa statut.

Uchwała związku międzygminnego jest więc podejmowana w sprawie cywilnej, a nie w sprawie z zakresu administracji publicznej. W konsekwencji, nie jest ona objęta właściwością sądów administracyjnych, ponieważ właściwym do rozstrzygania sporów na tle rozliczeń wynikających z umowy jest sąd powszechny. Wojewódzki Sąd Administracyjny powinien zatem odrzucić skargę Gminy powołując się na przesłankę z art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.[2] czyli brak kognicji sądu administracyjnego.

 

Sygnatura akt NSA: I GSK 2255/18

Sygnatura akt Sądu I instancji: V SA/Wa 323/18

 


[1] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) [dalej jako: „u.s.g.”].

[2] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) [dalej jako: „p.p.s.a.”].

"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Kacper Łagodziński

starszy asystent w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym  

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST