Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.07.2019

O rekompensatach w kosztach energii ciąg dalszy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dnia 29 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych [dalej jako: ustawa bądź ustawa nowelizująca]. Przyjęte w niej rozwiązania są efektem rozmów z Komisją Europejską w sprawie zaproponowanych mechanizmów ograniczenia negatywnych skutków drastycznych podwyżek cen. O kłopotach przedsiębiorstw w związku z brakiem narzędzi rekompensujących ponoszenie wyższych kosztów działalności, spowodowanych wysokimi cenami energii pisaliśmy już w majowym artykule opublikowanym na stronie portalu: https://prawodlasamorzadu.pl/2019-05-30-ceny-energii-beda-nizsze.

Jednak dzisiejszy wpis skierowany jest przede wszystkim do jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów, które również zostały objęte reżimem ustawy nowelizującej. Ustawa dokonała zmian w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw [dalej jako: ustawa prądowa] w ten sposób, iż zamroziła ceny energii na poziomie cen i stawek opłat za energię elektryczną stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. dla enumeratywnie określonego katalogu odbiorców końcowych. W związku z tym pojawiła się konieczność dodania do art. 5 ustawy prądowej ust. 1a, który precyzuje, że obowiązek określenia cen i stawek opłat na poziomie obowiązującym 30 czerwca 2018 r. stosuje się do następującego kręgu odbiorców:

 • gospodarstw domowych,
 • mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • szpitali,
 • jednostek sektora finansów publicznych,
 • innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Jednocześnie zwracamy uwagę na obowiązek, który ustawa nowelizująca nałożyła na w/w grupy odbiorców z wyłączeniem gospodarstw domowych. Zgodnie z dodanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. do art. 5 ust. 1b jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, obowiązane są w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. od dnia 29 czerwca 2019 r., złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej oświadczenie o spełnieniu przesłanek do zakwalifikowania określonego podmiotu do jednej z wskazanych powyżej grup odbiorców. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Powyższe oznacza, że termin do złożenia oświadczenia upływa 27 lipca 2019 r. Niewykonanie ustawowego obowiązku złożenia przedmiotowego oświadczenia w terminie uniemożliwi samorządom uzyskanie cen za energię na zasadach określonych przez ustawę prądową i jej kolejne nowelizacje.

Warto wspomnieć, że nieco inne mechanizmy rekompensat zostały przewidziane w odniesieniu do średnich i dużych przedsiębiorstw. O ile mogą oni oczekiwać korekty faktur za I półrocze 2019 r., to wraz z początkiem lipca br. są obowiązani ponosić rynkowe koszty  energii. Dodany ustawą nowelizującą art. 7 ust. 4a wprowadza natomiast mechanizm rekompensat skierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw oparty na zasadach pomocy de minimis, co oznacza, że mogą oni zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Adrianna Adamczyk

aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj