Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.06.2019

Podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości - w którą stronę?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Orzecznicza praktyka wskazuje na kolejny już problem w opodatkowaniu budowli podatkiem od nieruchomości. Tym razem wątpliwość dotyczy podstawy opodatkowania budowli, które zostały całkowicie zamortyzowane.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Orzecznicza praktyka wskazuje na kolejny już problem w opodatkowaniu budowli podatkiem od nieruchomości. Tym razem wątpliwość dotyczy podstawy opodatkowania budowli, które zostały całkowicie zamortyzowane.

Przypomnieć należy, że w myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 4 ust. 1 pkt 3), podstawę opodatkowania budowli lub ich części stanowi co do zasady wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Podstawę opodatkowania budowli stanowi zatem określonego rodzaju wartość. Przy budowlach amortyzowanych ustawodawca zakłada, że jest to przyjmowana na dzień 1 stycznia danego roku wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku budowli, których amortyzację zakończono, przepis wskazuje na wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Na gruncie komentowanego przepisu w praktyce zrodziły się wątpliwości, czy w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych wartość, o której mowa w przepisie powinna być – tak jak w przypadku budowli amortyzowanych – pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, czy może ustawodawca w zależności od rodzaju budowli (amortyzowana lub zamortyzowana) odwołuje się do dwóch rodzajów wartości – początkowej niepomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (w przypadku budowli amortyzowanych) oraz wartości z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego (w przypadku budowli zamortyzowanych).

Dotychczasowy dorobek orzeczniczy nie dostarcza jednolitej argumentacji w komentowanym zakresie. W jednym z orzeczeń rozstrzygających sygnalizowany problem sąd wskazał, że zgodnie z rezultatem wykładni językowej ustawodawca w zakresie podstawy opodatkowania przewidział rozróżnienie pomiędzy budowlami amortyzowanymi i nieamortyzowanymi. W pierwszym przypadku przyjmować należy wartość początkową niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne w drugim wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym zakończono amortyzację (a więc w istocie wartość początkową pomniejszoną o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne). Wśród argumentów na rzecz tego stanowiska oprócz wykładni językowej powołuje się również wykładnię historyczną (do roku 1997 r. ustawodawca nie rozróżniał przy ustalaniu podstawy opodatkowania podkategorii budowli, z tego zaś faktu wywodzi się, że nowelizacja miała charakter normatywny, a nie doprecyzowujący). Stanowisko takie zaprezentował WSA w Kielcach w wyroku z dnia 13 lutego 2019 r. 

Z drugiej strony komentując art. 4 ust. 1 pkt 3 wskazuje się, że zgodnie z wykładnia systemową wewnętrzną, budowle zamortyzowane powinny być opodatkowywane według tych samych zasad co budowle będące w trakcie amortyzacji. Językowy zapis komentowanego przepisu determinowany jest przede wszystkim tym, że w przypadku budowli zamortyzowanych niemożliwym byłoby ustalenie na dzień 1 stycznia danego roku wartości stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji (gdyż od budowli całkowicie zamortyzowanych nie dokonuje się już odpisów amortyzacyjnych). Z tego też względu zastrzeżenie sformułowane przez ustawodawcę w ostatnim zdaniu art. 4 ust. 1 pkt 3 odnosić należy wyłącznie do daty, nie zaś do pomniejszania wartości o odpisy amortyzacyjne. Stanowisko takie zostało zaprezentowane przez WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 21 lutego 2019 r. 

Komentowana rozbieżność z jednej strony po raz kolejny podkreśla wątpliwą precyzję przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z drugiej natomiast wskazuje, że gminne organy podatkowe zmuszone będą oczekiwać wyroków NSA w tym zakresie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj