Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.05.2019

Ceny energii będą niższe!

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jak donoszą media, efektem poniedziałkowych rozmów przedstawicieli rządu z Komisją Europejską jest osiągnięcie porozumienia w sprawie rekompensat i zamrożenia cen energii.

Podstawę prawną dla wprowadzenia mechanizmów służących zrekompensowaniu podwyżek cen energii z jakimi zmuszone były zmierzyć się samorządy od początku 2019 roku stanowi ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw[1] [dalej także: ustawa o cenach prądu]. Przewiduje ona zmniejszenie stawki akcyzy na energię elektryczną, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, z dotychczasowego poziomu 20,00 zł do 5,00 zł za megawatogodzinę. Kolejnym rozwiązaniem, istotnym z perspektywy odbiorców końcowych, w tym samorządów i przedsiębiorstw, jest zamrożenie cen energii, o którym mowa w art. 5 i 6 ustawy o cenach prądu. Istotą wspomnianych regulacji jest określenie cen i stawek opłat za energię elektryczną w roku 2019 na poziomie:

 1. cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 2. nie wyższym niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną  stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. ustalone w inny sposób niż w taryfie, w tym w formie umów wynegocjowanych indywidualnie lub w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie zawarcia przez odbiorcę końcowego umowy z przedsiębiorstwem energetycznym uwzględniającą kwotę przewyższającą cenę lub stawkę opłat obowiązującą na dzień 30 czerwca 2018 r., art. 6 ust. 1 ustawy o cenach prądu nałożył na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązek zmiany warunków takiej umowy poprzez zmianę cen lub stawek opłat do wysokości nieprzekraczającej ich wysokości określonej na dzień 30 czerwca 2018 r.

Przedstawione powyżej mechanizmy pozostawały dotychczas nieskuteczne z uwagi na brak przepisów wykonawczych do ustawy. Stan przedłużającej się niepewności wpływał niekorzystnie na poziom finansów poszczególnych samorządów, bowiem jak wynika z doniesień i informacji medialnych, ponoszone przez nie koszty zwłaszcza w zakresie transportu zbiorowego i komunikacji, przewyższały o ponad połowę koszty energii ponoszone w roku ubiegłym na te same cele.

Rozwiązania przedstawione w ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie rekompensaty podwyżek cen energii spotkały się z negatywną opinią Komisji Europejskiej, która uznała, że proponowane mechanizmy stanowić mogą niedozwoloną pomoc publiczną. W związku z tym, konieczne było podjęcie rozmów i przez przedstawicieli Ministerstwa Energii z Komisją Europejską. Jak donoszą media, w niniejszej sprawie udało się osiągnąć stosowne porozumienie.

Jak wynika z przekazu medialnego, zamrożenie cen energii nastąpi od lipca 2019 r., a objęte nim zostaną nie tylko gospodarstwa domowe, ale także jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro i małe przedsiębiorstwa. Odbiorcy energii mogą liczyć także na rekompensaty podwyżek cen zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jak donoszą media, również średnie i duże przedsiębiorstwa, wraz z początkiem lipca 2019 r., zostaną objęte systemem rekompensat. Jednak w ich przypadku rekompensaty kształtowane będą w oparciu o zasadę pomocy publicznej de minimis.

Dodatkowym wymogiem warunkującym uczestnictwo w mechanizmie stabilizacji cen będzie złożenie oświadczenia o wypełnieniu ustawowej przesłanki objęcia systemem rekompensat i zamrożenia cen. Nie dotyczy to gospodarstw domowych. Natomiast w odniesieniu do średnich i dużych przedsiębiorstw, przystąpienie do w/w mechanizmu i złożenie stosownego wniosku o rekompensatę pozostawione będzie ich swobodnej decyzji.

Z doniesień medialnych wynika także, iż Ministerstwo Energii planuje, w połowie czerwca bieżącego roku, dokonać kolejnej nowelizacji ustawy o cenach prądu, a wraz z początkiem lipca zapowiadane jest wydanie stosownego rozporządzenia.


[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 z późn. zm.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Adrianna Adamczyk

aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj