Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.05.2019

Spółka płaci podatek według wyższych stawek

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Podatek od nieruchomości według stawek najwyższych dotyczy gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza, że w przypadku osób prawnych bez znaczenia pozostaje faktyczne zajęcie przedmiotu opodatkowania na prowadzenie działalności.

Reprezentatywnym przykładem ilustrującym powyższy pogląd może być wyrok NSA z 6.07.2018 r. W omawianej sprawie spór dotyczył opodatkowania lokalu niemieszkalnego (garażu) w budynku mieszkalnym. Postępowanie dowodowe w sprawie ograniczyło się do ustalenia, że przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – spółki. Spółka w kolejnych etapach postępowania podatkowego i sądowego utrzymywała jednak, że sam fakt znajdowania się budynku w posiadaniu przedsiębiorcy nie jest wystarczający dla zakwalifikowania go jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Odnosząc się do omawianej kwestii, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, iż można mówić o istnieniu zasady w podatku od nieruchomości wedle której do uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, albowiem wystarczy sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę. Wskazał przy tym, iż zasada ta doznaje pewnych wyjątków, lecz za trafne uznał w tym zakresie stanowisko sądu I instancji, w myśl którego nieruchomość niemieszkalna będąca w posiadaniu przedsiębiorcy nie zawsze będzie w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nieruchomością związaną z prowadzeniem działalności gospodarcze, ponieważ uwzględnić w tym wypadku należy szczególną sytuację przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Tylko w przypadku tej kategorii podatników istotny jest rodzaj wykorzystania nieruchomości. Nie wyraził tej myśl sąd kasacyjny wprost, jednak nie budzi wątpliwości w świetle innych orzeczeń tego sądu, a także Trybunału Konstytucyjnego, iż tylko w przypadku tej kategorii podatników można i należy wydzielić majątek „prywatny”, co do którego opodatkowanie innymi stawkami może być zasadne.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców nie będących osobami fizycznymi – podkreślił NSA – takie proste wnioski o tym, że wystarczy samo posiadanie, w dotychczasowym orzecznictwie przyjęto za logiczne. Nieco inaczej wygląda kwestia nieruchomości mieszkalnych, w przypadku których o wyższym opodatkowaniu – bez względu na status podatnika – konieczne jest ich faktyczne zajęcie na prowadzenie działalności. W tym wypadku jednak odmienność wymagań dowodowych znajduje pełne uzasadnienie w treści przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Wokandy §

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj