Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.05.2019

Spółka płaci podatek według wyższych stawek

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Podatek od nieruchomości według stawek najwyższych dotyczy gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza, że w przypadku osób prawnych bez znaczenia pozostaje faktyczne zajęcie przedmiotu opodatkowania na prowadzenie działalności.

Reprezentatywnym przykładem ilustrującym powyższy pogląd może być wyrok NSA z 6.07.2018 r. W omawianej sprawie spór dotyczył opodatkowania lokalu niemieszkalnego (garażu) w budynku mieszkalnym. Postępowanie dowodowe w sprawie ograniczyło się do ustalenia, że przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – spółki. Spółka w kolejnych etapach postępowania podatkowego i sądowego utrzymywała jednak, że sam fakt znajdowania się budynku w posiadaniu przedsiębiorcy nie jest wystarczający dla zakwalifikowania go jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Odnosząc się do omawianej kwestii, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, iż można mówić o istnieniu zasady w podatku od nieruchomości wedle której do uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, albowiem wystarczy sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę. Wskazał przy tym, iż zasada ta doznaje pewnych wyjątków, lecz za trafne uznał w tym zakresie stanowisko sądu I instancji, w myśl którego nieruchomość niemieszkalna będąca w posiadaniu przedsiębiorcy nie zawsze będzie w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nieruchomością związaną z prowadzeniem działalności gospodarcze, ponieważ uwzględnić w tym wypadku należy szczególną sytuację przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Tylko w przypadku tej kategorii podatników istotny jest rodzaj wykorzystania nieruchomości. Nie wyraził tej myśl sąd kasacyjny wprost, jednak nie budzi wątpliwości w świetle innych orzeczeń tego sądu, a także Trybunału Konstytucyjnego, iż tylko w przypadku tej kategorii podatników można i należy wydzielić majątek „prywatny”, co do którego opodatkowanie innymi stawkami może być zasadne.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców nie będących osobami fizycznymi – podkreślił NSA – takie proste wnioski o tym, że wystarczy samo posiadanie, w dotychczasowym orzecznictwie przyjęto za logiczne. Nieco inaczej wygląda kwestia nieruchomości mieszkalnych, w przypadku których o wyższym opodatkowaniu – bez względu na status podatnika – konieczne jest ich faktyczne zajęcie na prowadzenie działalności. W tym wypadku jednak odmienność wymagań dowodowych znajduje pełne uzasadnienie w treści przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj