Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.05.2019

Nadużycie prawa do informacji publicznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest prawem podmiotowym przysługującym każdemu na mocy przepisów Konstytucji. Dostępność informacji może niekiedy powodować nadużycia, które polegają na próbie wykorzystania tej instytucji do celów innych niż troska o dobro publiczne.

Wyrokiem z 20 marca 2019 roku[1] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Wyrok ukształtował się w następującym stanie faktycznym

Skarżąca wystąpiła z wnioskiem do Dyrektora PUP o udostępnienie informacji publicznej w postaci:

 1. listy obecności Dyrektora PUP, jego zastępcy i głównego księgowego za okres od 24 marca do 28 listopada 2018 roku
 2. ewidencji wyjść służbowych i prywatnych za ww. okres

W odpowiedzi na wniosek organ odmówił udostępnienia ww. informacji motywując to stwierdzeniem nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej. W efekcie skarżąca wniosła skargę na bezczynność organu. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie w całości uzasadniając, że skarżąca działa w celu szykanowania pracowników PUP oraz wywołania dolegliwości u adresata wniosków, co w istocie przekłada się na utrudnianie funkcjonowania urzędu. W ocenie organu istotną w tej sprawie była kwestia istnienia umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy zawartej pomiędzy organem a matką skarżącej, którą to organ w późniejszym czasie, z powodu niedotrzymania warunków, rozwiązał. Organ wskazał przede wszystkim na seryjność składanych wniosków, osobiste wizyty wnioskodawczyni w urzędzie, rozmowy na temat umowy prowadzone w nieprzyjemnej atmosferze oraz okoliczność czasową między składaniem wniosków, a rozwiązaniem samej umowy. Skarżąca w przeciągu 11 miesięcy złożyła 17 wniosków, które miały na celu głównie uzyskanie informacji o osobach bezpośrednio zaangażowanych w realizację umowy zawartej przez jej matkę.

W rezultacie rozpoznania skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny za bezsporne uznał, iż żądane przez skarżącą informacje stanowią informację publiczną, a co za tym idzie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej[2]. Co do zasady odmowa udostępnienia informacji publicznej wiąże się z wydaniem przez organ decyzji administracyjnej. Natomiast wyjątkiem jest sytuacja, gdy organ odmawia udostępnienia tej informacji z uwagi na nadużycie prawa do informacji publicznej. Wtedy odmowa w formie „zwykłego” pisma nie może być zakwalifikowana jako bezczynność organu w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[3]. Z tego należy wywieść, że zachowanie wnioskodawcy powinno podlegać indywidualnej ocenie na tle konkretnej sprawy.

Sąd wyjaśnił na czym polega nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej wskazując, iż jest to próba korzystania z uprawnień przysługujących podmiotowi w ramach ustawy dla osiągnięcia innego celu aniżeli troska o dobro publiczne, prawo do przejrzystego państwa, jego struktur, przestrzeganie prawa przez podmioty życia publicznego itp. Powołując się na pogląd doktryny sąd stwierdził, iż w przypadku wystąpienia takiego nadużycia brak jest podstaw do stosowania przepisów udip. Stąd odmowa udostępnienia informacji publicznej w formie pisemnej, a nie w formie decyzji administracyjnej, jest w ocenie Sądu jak najbardziej zasadna.

W stanie faktycznym sprawy zaprezentowanym w rozstrzygnięciu wskazano, że złożony przez Skarżącą wniosek był 18 wnioskiem o udzielenie informacji, z których każdy zawierał po kilkanaście żądań. Dotyczyły one m.in. szczegółów zatrudnienia głównej księgowej, zastępcy dyrektora, dyrektora PUP; obejmowały szczegóły dotyczące konkursu, życiorysu, świadectwa pracy, umowy o pracę, przebiegu zatrudnienia, oświadczeń o niekaralności i szeregu innych, szczegółowych danych.

Rozpoznając niniejszą sprawę, Sąd przychylił się do twierdzeń organu, jakoby skarżąca próbowała wykorzystać instytucję prawa do informacji publicznej dla osiągnięcia celu innego niż troska o dobro publiczne. Ponadto uznał, że złożony w sprawie wniosek ma na celu jedynie utrudnienie funkcjonowania urzędu i zaabsorbowanie jego sił i środków, co może pośrednio godzić w inne osoby występujące z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Instytucja prawa dostępu do informacji publicznej nie może zatem służyć realizacji indywidualnych celów wnioskodawcy.

Wyrok jest nieprawomocny.


[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 marca 2019 roku (sygn. II SAB/Ke 6/19), orzeczenia.nsa.gov.pl

[2] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) (dalej jako: „udip”)

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.).

"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Kacper Łagodziński

starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym  

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej