Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.04.2019

Farma fotowoltaiczna w podatku od nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W świetle najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego panel słoneczny nie stanowi budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nie oznacza to jednak, że farma pozostaje w całości wyłączona z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W świetle najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego panel słoneczny nie stanowi budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nie oznacza to jednak, że farma pozostaje w całości wyłączona z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Farma fotowoltaiczna konstrukcyjnie składa się co do zasady z zamontowanych w otwartej przestrzeni paneli (ogniw) fotowoltaicznych, które posadowione są na tzw. stołach konstrukcyjnych, które z kolei mocowane są do słupów wbijanych do ziemi. Zazwyczaj konstrukcja elementów farmy fotowoltaicznej pozwala przyjąć, że same ogniwa nie są na trwałe połączone ani z gruntem ani też z tzw. stołem i słupami. Opisane cechy konstrukcyjne farm fotowoltaicznych rodzą pytanie o sposób ich opodatkowania. Najistotniejsze w tym zakresie pozostaje pytanie czy ogniwa winny być na gruncie podatku od nieruchomości kwalifikowane jako budowle opodatkowane łącznie z częścią budowlaną, na której są zamontowane, czy też opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegać powinny wyłącznie części budowlane farmy fotowoltaicznej tj. słupy oraz stół konstrukcyjny.

W przeszłości zagadnienie to rozstrzygane było na niekorzyść podatników. Dla przykładu wskazać należy, że w sprawie opodatkowania paneli fotowoltaicznych wypowiadało się Ministerstwo Finansów. W odpowiedziach na interpelacje poselskie (odpowiednio odpowiedź na interpelację nr 24172/11 z dnia 30 września 2011 r. oraz odpowiedź na interpelację nr 13671/13 z dnia 18 lutego 2013 r.) Minister Finansów uznał, że instalacje fotowoltaiczne należy kwalifikować jako urządzenia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z uwagi na ich akcesoryjną funkcję, jaką spełniają w stosunku do obiektów budowlanych elektrowni słonecznej oraz ich techniczne związanie z tymi obiektami. Zgodnie zatem z prezentowanym stanowiskiem panele fotowoltaiczne spełniając definicję budowli w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych konsekwentnie miały być zaliczane do katalogu przedmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (jako urządzenia budowlane).

Obecnie stanowisko odmienne zajmuje w tym zakresie Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z dnia 18 grudnia 2018 r. Sąd uznał, że panel fotowoltaiczny nie stanowi budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Po pierwsze nie został on przez ustawodawcę wymieniony wprost w przepisach Prawa budowlanego (do którego odwołuje się ustawa upol). Po drugie, nie sposób uznać, że panel fotowoltaiczny stanowi z częścią budowlaną całość techniczno-użytkową. 

Sąd podkreślił, że panel fotowoltaiczny wraz ze stołami konstrukcyjnymi oraz innymi elementami farmy tworzy co prawda całość użytkową, ale nie tworzy całości technicznej. Panele są wykonane według innej techniki niż stoły konstrukcyjne wraz ze słupami wbijanymi w ziemię. Część budowlana farmy to prosta konstrukcja metalowa, natomiast panel fotowoltaiczny to zaawansowany technicznie element półprzewodnikowy (zazwyczaj krzemowy), w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.

W związku z powyższym panele fotowoltaiczne, które pod wpływem promieniowania słonecznego działają jako generatory energii elektrycznej, nie odpowiadają definicji budowli w rozumieniu upol.

Nie oznacza to jednak, że wolne od opodatkowania pozostają części budowlane urządzenia technicznego tj. części budowlane mocowań paneli. Te elementy podobnie zresztą jak grunt, na którym są posadowione stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj