Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.04.2019

Zakres dokumentów żądanych od podmiotu trzeciego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia ws. dokumentów[1], zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 – 9 (dokumenty żądane w celu wykazania braku podstaw wykluczenia). Wskazany przepis od początku jego obowiązywania wywoływał wątpliwości interpretacyjne, albowiem w warstwie literalnej zdaje się wyrażać nakaz żądania wszelkich dokumentów o których § 5 ust. 1 – 9 Rozporządzenia, niezależnie od zastrzeżonych w postępowaniu przesłanek wykluczenia. Powyższe dodatkowo uwidacznia porównanie § 9 ust. 2 Rozporządzenia ws. dokumentów posługującego się pojęciem „żąda” z § 5 w którym występuje zwrot „może żądać”. Do wskazanej kwestii odniosła się KIO w uchwale z dnia 1 kwietnia 2019 r., KIO/KU 21/19, wydanej w związku z kontrolą przeprowadzaną przez Prezesa UZP (KU/205/18/DKZP).

Stan faktyczny

Zamawiający w SIWZ zastrzegł, że o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 P.z.p. oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 P.z.p. Zgodnie z zapisami w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ na potwierdzenie braku ww. podstaw do wykluczenia zamawiający żądał dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 10 Rozporządzenia ws. dokumentów a od wykonawców, polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9. Jak wskazał Zamawiający w zastrzeżeniu do wyniku kontroli „zapis, przytoczony w Informacji o wyniku kontroli uprzedniej, w pełnej wersji, stanowił wierne odzwierciedlenie treści § 9 ust. 2 rozporządzenia, a więc zamawiający ustanawiając kwestionowany przez kontrolującego wymóg, posłużył się wprost zapisem rozporządzenia i wskazuje na to w treści wskazanego powyżej zapisu SIWZ”.

Stanowisko KIO

Krajowa Izba Odwoławcza w wydanej w formie uchwały, opinii w sprawie zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej podniosła, że „wykładnia celowościowa przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia prowadzi do wniosku, że zakres żądania dokumentów od podmiotu trzeciego nie może być szerszy niż żądany od wykonawcy. Tym samym Izba nie wzięła pod uwagę szeroko podnoszonej argumentacji zamawiającego, że dokonując interpretacji ww. przepisu rozporządzenia zastosowanie ma wyłącznie wykładnia językowa (…) Podmiot udostępniający zasoby powinien być weryfikowany pod kątem podstaw wykluczenia w takim samym zakresie jak wykonawca. Jeżeli więc zamawiający przewidział możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania w oparciu o konkretne, określone w dokumentacji przetargowej przesłanki wykluczenia, wówczas podmiot trzeci badany jest pod takim samym kątem, tym samym podmiot trzeci nie może być weryfikowany w zakresie szerszym niż sam wykonawca, a rozszerzenie badania podmiotu trzeciego będzie działaniem nieuprawnionym”.

 


[1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj