Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.04.2019

Nowe wzory deklaracji i informacji w podatkach lokalnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się długo oczekiwane wzory nowych deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które będą mogły być wysyłane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Nowe wzory - jednolite dla wszystkich gmin w całym kraju - mają obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Wzory deklaracji i informacji określone przez Ministerstwo Finansów uwzględniają fakt, że na podstawie poszczególnych przepisów możliwe jest różnicowanie przez rady gmin wysokości stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, a także wprowadzanie przez rady gmin zwolnień (i ulg) odpowiednio w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym.

Przygotowane wzory zawierają również objaśnienia co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze prawidłowe obliczenie podatku.

Dodatkowo projekty nowych rozporządzeń przewidują, że przesyłanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej będzie możliwe za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, a zatem z wykorzystaniem własnych systemów teleinformatycznych poszczególnych gmin. Informacje i deklaracje składane w formie elektronicznej będą opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

W rozporządzeniach określono wzory:

 • informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1);
 • załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1);
 • załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2);
 • załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3);
 • deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1);
 • załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1);
 • załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2);
 • informacji o gruntach (IR-1);
 • załącznika do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1);
 • załącznika do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2);
 • załącznika do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3);
 • deklaracji na podatek rolny (DR-1);
 • załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1);
 • załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2);
 • informacji o lasach (IL-1);
 • załącznika do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1);
 • załącznika do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2);
 • załącznika do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3);
 • deklaracji na podatek leśny (DL-1);
 • załącznika do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1);
 • załącznika do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj