Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.04.2019

Zamówienie in-house na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Utrzymanie czystości i porządku w gminie, przynajmniej częściowo następuje z wykorzystaniem instrumentarium zamówień publicznych. Zgodnie z 6d ust. 1 u.c.p.g. wójt (burmistrz, prezydent miasta) obowiązany jest do udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Utrzymanie czystości i porządku w gminie, przynajmniej częściowo następuje z wykorzystaniem instrumentarium zamówień publicznych.  Zgodnie z 6d ust. 1 u.c.p.g. wójt (burmistrz, prezydent miasta) obowiązany jest do udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Zamówienie in-house na odbiór odpadów komunalnych

Wraz z wejściem w życie przepisu art. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zmienił swoje brzmienie m.in. art. 6d ust. 1 u.c.p.g. w którym pojęcie „przetargu” zastąpiono „zamówieniem publicznym”. Wskazana zmiana otworzyła gminom możliwość wykorzystania do udzielania zamówień na odbiór odpadów komunalnych, również innych trybów niż podstawowe, w tym zamówienia z wolnej ręki, m.in. w oparciu o przesłanki zakodowane w art. 67 ust. 1 pkt 12 – 15 P.z.p., w których wyrażono kryteria kwalifikujące dane zamówienie jako zamówienie wewnętrzne (tzw. in-house).  Powyższe nie budzi wątpliwości jeżeli przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 u.c.p.g). Odmiennie jest w przypadku zamówień obejmujących swym zakresem również odbiór odpadów z nieruchomości mieszanych lub niezamieszkałych.

Zamówienie in-house a nieruchomości mieszane

Do kwestii możliwości udzielenia w formule in-house zamówienia na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości mieszanych odniosła się m.in. KIO w wyroku z dnia 27 grudnia 2018 r., KIO 2567/18, w którym wskazała, że „istnienie nieruchomości tzw. mieszanych (…) zauważone zostało przez ustawodawcę m.in. w art. 6j ust. 4-5 u.c.p.g., dotyczącym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ta regulacja może także wskazywać, że ustawodawca dostrzegł różnicę pomiędzy tymi nieruchomościami, jednakże nie uregulował wprost trybu, w jakim należy objąć odbiór odpadów z nieruchomości mieszanych. Co zdaniem Izby nie oznacza, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości mieszanych musi odbywać się wraz z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych przez podmiot obowiązkowo wyłoniony w trybie przetargowym. (…). objęcie zamówieniem in-house nie tylko nieruchomości zamieszkałych, ale także nieruchomości częściowo zamieszkałych a częściowo niezamieszkałych nie stanowi obejścia ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.” (zob. również wyrok KIO z dnia 7 lutego 2017 r., KIO 96/17).

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw[1] przewidziano dodanie ust. 2b w art. 6c u.c.p.g. zgodnie z którym, „w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ust. 2a nie stosuje się.” Powyższe potwierdzi dotychczasową praktykę interpretacyjną i rozwieje wątpliwości powstające w ww. zakresie.

Zamówienie in-house a nieruchomości niezamieszkałe

Zgodnie z art. 6d ust. 2 i 3 u.c.p.g. rada gminy, może w drodze uchwały postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalnych, przy czym uchwała taka może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości. Postanowienie przez radę gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy aktualizuje po stronie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek zorganizowania przetargu w trybie P.z.p. na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów (6c ust. 2a u.c.p.g.). Przepis art. 6c ust. 2a u.c.p.g. stanowi konkretyzację art. 6d ust. 1 P.z.p., poprzez zawężenie katalogu trybów jakie mogą zostać wykorzystane przez zamawiającego w celu udzielenia zamówienia na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Możliwość udzielenia  zamówienia in-house na odbiór odpadów ze wszystkich kategorii nieruchomości

Uwzględniając poczynione rozważania, należy podkreślić, że gmina może jednym zamówieniem objąć odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, mieszanych i niezamieszkanych wyłącznie jeżeli zastosuje tryb przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Zabieg taki nie będzie możliwy w przypadku chęci wykorzystania trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym w oparciu o przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 12 -15 P.z.p. Połączenie w jedno postępowanie odbioru odpadów komunalnych z wszystkich kategorii nieruchomości uniemożliwia zatem udzielenia zamówienia in-house. Powyższe potwierdza m.in. uchwała KIO z dnia 28 stycznia 2019 r. KIO/KD 2/19 wydana w toku postępowania kontrolnego Prezesa UZP dotyczącego udzielenia w formule in-house  zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.


[1] Projekt z dnia 18 marca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315504/12530816/dokument385611.pdf

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj