Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.03.2019

Miesiąc na pozew o odszkodowanie za ASF

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Rozprzestrzenianie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce wiąże się z nowymi wyznaniami zarówno dla gmin jak i dla rolników. Warto pamiętać, że posiadacz zwierząt może kwestionować odszkodowanie ustalone decyzją administracyjną, ale tylko w ściśle określonym terminie.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Rozprzestrzenianie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce wiąże się z nowymi wyznaniami zarówno dla gmin jak i dla rolników. Warto pamiętać, że posiadacz zwierząt może kwestionować odszkodowanie ustalone decyzją administracyjną, ale tylko w ściśle określonym terminie.

Prawo do odszkodowania

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (dalej jako: „ustawa”), odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje m.in. za świnie poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. Jednocześnie, w myśl art. 49 ust. 5 ustawy, odszkodowanie przysługuje również za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produkty pochodzenia zwierzęcego, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu.

Przepisy szczegółowo określają zasady ustalania odszkodowania za zwierzęta i rzeczy, w tym okoliczności wyłączające prawo do odszkodowania oraz wymaganą liczbę oszacowań dokonanych przez rzeczoznawców. Zasadniczo, odszkodowanie wyliczane jest na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców. Na podstawie art. 49 ust. 12 ustawy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje i odwołuje rzeczoznawców oraz informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

Ustalenie odszkodowania

Odszkodowanie za zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego, pasze lub sprzęt ustala powiatowy lekarz weterynarii. Powiatowy lekarz weterynarii, działając jako organ administracji, wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie odszkodowania Przepisy wyraźnie stanowią, że decyzja powiatowego lekarza weterynarii która jest ostateczna, czyli stronie nie przysługuje odwołanie na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.

Miesiąc na pozew o zapłatę

Art. 49 ust. 8 zd. drugie ustawy wskazuje, że posiadacz zwierzęcia niezadowolony z decyzji powiatowego lekarza weterynarii może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego. Z omawianego przepisu wynikają dwie istotne kwestie. Miesięczny termin na złożenie pozwu o zapłatę odszkodowania stanowi termin zawity. W rezultacie roszczenie o odszkodowanie wygasa jeżeli nie dojdzie do złożenia pozwu w tym terminie. Wydaje się, że taki pozew o zapłatę – stanowiący w istocie „odwołanie” - nie musi być poprzedzony żadnym wezwaniem do zapłaty, wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa lub innym podobnym środkiem w celu ugodowego zakończenia sporu.

Po wtóre, w postępowaniu sądowym posiadacz zwierzęcia (powód) będzie musiał udowodnić wszystkie fakty, z których wywodzi żądanie zapłaty odszkodowania. Zatem, jeszcze na etapie wykonywania zarządzeń i polecań organów Inspekcji Weterynaryjnej powinien gromadzić i zabezpieczać wszelkie dowody.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Urszula Szefler

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj