Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.03.2019

Uwaga na „pierwsze zasiedlenie” przy zbyciu nieruchomości

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W przypadku transakcji zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami lub budowlami istotne znaczenie ma wystąpienie tzw. „pierwszego zasiedlenia” budynku, budowli lub ich części. Od tego bowiem zależy czy transakcja będzie opodatkowana stawką 23%, czy też zwolniona przedmiotowo.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W przypadku transakcji zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami lub budowlami istotne znaczenie ma wystąpienie tzw. „pierwszego zasiedlenia” budynku, budowli lub ich części. Od tego bowiem zależy czy transakcja będzie opodatkowana stawką 23%, czy też zwolniona przedmiotowo.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w przypadku zbycia budynków lub budowli (względnie ich części) należy zastosować zwolnienie z VAT, z wyjątkiem przypadków gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem w celu ustalenia zasady rozliczenia na gruncie VAT należy zbadać czy w danej sytuacji doszło do „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli.

Pojęcie „pierwszego zasiedlenia” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem jest to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Definicja ustawowa uzależnia wystąpienie „pierwszego zasiedlenia” od oddania budynku (budowli) do użytkowania w drodze wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu. W tym znaczeniu „pierwsze zasiedlenie” nie wystąpi w przypadku wykorzystywania budynku (budowli) na potrzeby własne albo udostępnienia budynku (budowli) podmiotowi trzeciemu na podstawie umowy użyczenia.

Należy jednak zauważyć, że w praktyce bardzo często przyjmuje się inną definicję „pierwszego zasiedlenia”. Jest to skutkiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. (sprawa C-308/16),w  którym sąd stwierdził, iż wystąpienie „pierwszego zasiedlenia” nie powinno być uzależnione od wystąpienia czynności opodatkowanej VAT. Wystarczające jest – zdaniem TSUE – wyłącznie oddanie budynku (budowli) do użytkowania, w tym wykorzystywanie na potrzeby własne.

Aktualnie trwają prace nad zmianą przepisów w tym zakresie. Należy jednak podkreślić, że w praktyce, w wielu przypadkach stosowano reguły „pierwszego zasiedlenia” wynikające z przytoczonego wyżej wyroku z pominięciem regulacji ustawowej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj