Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.03.2019

Uwaga na „pierwsze zasiedlenie” przy zbyciu nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W przypadku transakcji zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami lub budowlami istotne znaczenie ma wystąpienie tzw. „pierwszego zasiedlenia” budynku, budowli lub ich części. Od tego bowiem zależy czy transakcja będzie opodatkowana stawką 23%, czy też zwolniona przedmiotowo.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W przypadku transakcji zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami lub budowlami istotne znaczenie ma wystąpienie tzw. „pierwszego zasiedlenia” budynku, budowli lub ich części. Od tego bowiem zależy czy transakcja będzie opodatkowana stawką 23%, czy też zwolniona przedmiotowo.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w przypadku zbycia budynków lub budowli (względnie ich części) należy zastosować zwolnienie z VAT, z wyjątkiem przypadków gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem w celu ustalenia zasady rozliczenia na gruncie VAT należy zbadać czy w danej sytuacji doszło do „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli.

Pojęcie „pierwszego zasiedlenia” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem jest to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Definicja ustawowa uzależnia wystąpienie „pierwszego zasiedlenia” od oddania budynku (budowli) do użytkowania w drodze wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu. W tym znaczeniu „pierwsze zasiedlenie” nie wystąpi w przypadku wykorzystywania budynku (budowli) na potrzeby własne albo udostępnienia budynku (budowli) podmiotowi trzeciemu na podstawie umowy użyczenia.

Należy jednak zauważyć, że w praktyce bardzo często przyjmuje się inną definicję „pierwszego zasiedlenia”. Jest to skutkiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. (sprawa C-308/16),w  którym sąd stwierdził, iż wystąpienie „pierwszego zasiedlenia” nie powinno być uzależnione od wystąpienia czynności opodatkowanej VAT. Wystarczające jest – zdaniem TSUE – wyłącznie oddanie budynku (budowli) do użytkowania, w tym wykorzystywanie na potrzeby własne.

Aktualnie trwają prace nad zmianą przepisów w tym zakresie. Należy jednak podkreślić, że w praktyce, w wielu przypadkach stosowano reguły „pierwszego zasiedlenia” wynikające z przytoczonego wyżej wyroku z pominięciem regulacji ustawowej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj