Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.01.2019

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości a udzielanie zamówień publicznych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Planowana nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: projekt nowelizacji) nie pozostaje bez wpływu na udzielanie zamówień publicznych[1]. Liczne zmiany merytoryczne, w tym dotyczące art. 6c – 6f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymuszają na gminach jako jednostkach zamawiających podjęcie działań w celu wykreowania odpowiedniego modelu udzielania zamówień związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Zważając na krótki okres zasadniczego vacatio legis - 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 19 projektu nowelizacji) oraz zaproponowane reguły intertemporalne (art. 8 i 9 projektu ustawy) zamawiający mogą doznać trudności, nie tylko w prawidłowym udzieleniu zamówień lecz również osiągnięciu celu pierwotnego jakim jest zapewnienie nieprzerwanego dostępu mieszkańców do usług z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Zaproponowane reguły intertemporalne

W art. 8 i 9 projektu nowelizacji przewidziano, że:

 1. umowy o udzielenie zamówienia publicznego na:
 1. odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
 2. umowy na prowadzenie PSZOK

- zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte,

 1. umowy na odbieranie odpadów z nieruchomości, których właściciele nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostosowuje się do regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (dostosowanych do wymogów wynikających z nowelizacji ustawy) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych regulaminów,
 2. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlega unieważnieniu.

Reguły intertemporalne dotyczące wszczętych postępowań kompleksowych

W art. 9 projektu ustawy zakodowane zostały reguły intertemporalne dotyczące postępowań, których przedmiotem jest usługa kompleksowa (na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych). W myśl art. 9 postępowania takie podlegają unieważnieniu, jeżeli zostały wszczęte i nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Opierającą się m.in. na ostatnich doświadczeniach związanych z elektronizacją komunikacji zamawiających z wykonawcami i pojawiających się w związku z tym problemami w jednoznacznym ustaleniu momentu w którym następuje „wszczęcie postępowania”, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że znacznie większe problemy powstaną przy próbie ustalenia momentu zakończenia postępowania. Próby jednoznacznego ustalenia momentu w którym następuje zwieńczenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wybór oferty najkorzystniejszej lub zawarcie umowy) były podejmowane zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie co najmniej kilkukrotnie. Powyższe może wywołać trudności w ustaleniu czy postępowanie musi być unieważnione czy też nie podlega unieważnieniu.

Pozostawiając na boku trudności w jednoznacznym ustaleniu czy postępowanie zostało bądź nie zostało zakończone przez dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, należy wskazać również na inne prawdopodobne problemy jakie powstaną w toku udzielania zamówień. Niewątpliwie rozważenia wymagać będzie stosunek art. 9 projektu ustawy do art. 93 P.z.p. jak również ewentualnych konsekwencji nieunieważnienia postępowania przez zamawiającego z naruszeniem art. 9 projektu ustawy.

Ponadto w sferze praktycznej pojawi się również kwestia presji czasu powstałej u zamawiających, którzy będą starali się możliwie najszybciej zakończyć postępowania kompleksowe, chroniąc się przed koniecznością unieważnienia postępowania a w dalszej perspektywie dostosowania dokumentacji  i udzielenia nowego zamówienia. Powyższe może negatywnie wpłynąć na decyzje podejmowane przez zamawiających, np. w sytuacji konieczności wydatkowania środków większych niż założone (wyłącznie w celu uchronienia się przed unieważnieniem postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 P.z.p.).

Odnotowania wymaga, że termin w którym postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie zakończone jedynie częściowo zależny jest od organizatora postępowania (ustalenie terminu składania ofert, czas przeprowadzenia badania i oceny ofert itp.). Wpływ na niego mają również wykonawcy, np. zadając pytania do SIWZ, wywołując konieczność dodatkowych czynności (np. wezwania do złożenia oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do grupy kapitałowej), składając wyjaśnienia szybciej lub później czy też wnosząc odwołania (które mogą zostać wycofane). W konsekwencji nie można wykluczyć, że konkretne postępowania o udzielenie zamówienia staną się areną walki o skrócenie lub przedłużenie postępowania, w których uczestniczyć będą również wykonawcy.

Holistyczne oceniając zaproponowaną w art. 9 projektu ustawy regułę intertemporalną nie można również zapomnieć o wykonawcach, których interes może doznać uszczerbku na skutek unieważnienia postępowania ze względu na wejście w życie nowych regulacji prawnych. Powyższe może dać asumpt do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku unieważnienia postępowania ze względu na wejście w życie ustawy nowelizującej, po stronie zamawiających pojawi się konieczność udzielenia zamówienia na okres niezbędny dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Takie zamówienia zasadniczo zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki, co nie tylko może być niekorzystne dla zamawiających znajdujących się pod presją konieczności udzielenia zamówienia (osłabiona pozycja negocjacyjna) lecz również dla systemu zamówień publicznych (wykorzystanie trybu najmniej konkurencyjnego).

Reguły intertemporalne względem postępowań innych niż kompleksowe

Rozpatrując treść art. 9 projektowanej ustawy łącznie z jego art. 8 ust. 1 (powyżej pkt 1 i 3) należy przyjąć, że unieważnieniu z mocy ustawy nowelizującej (art. 9) podlegają wyłącznie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem jest usługa kompleksowa (odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych). Ze względu na powyższe pojawia się problem intertemporalny (stosowania prawa dawnego lub nowego) sprowadzający się do ustalenia konsekwencji jakie wywołuje wejście w życie ustawy nowelizującej w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie na odbiór odpadów komunalnych lub na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Konsekwencje te mogą być odmienne dla postępowań w których nie upłynął jeszcze termin składania ofert oraz dla postępowań znajdujących się już następnych fazach proceduralnych.

Ukazany powyżej problem intertemporalny może rozciągnąć się również na umowy o udzielenie zamówienia publicznego inne niż wskazane w art. 8 nowelizacji ustawy – umowy których przedmiot jest tożsamy z przewidzianym w art. 8 nowelizacji ustawy ale które zostaną zawarte po wejściu w życie nowelizacji, w sytuacji w której postępowanie zostało wszczęte przed nastaniem tego momentu (przyjmując, że postępowanie o udzielenie zamówienia wieńczy wybór oferty najkorzystniejszej).

Reguły alternatywne względem zaproponowanych

Uwzględniając powyżej ukazane problemy interpretacyjne a także etap legislacyjny na jakim znajduje się projektowana ustawa warto rozważyć zmianę zaproponowanych reguł intertemporalnych. Przyjęcie alternatywnych reguł intertemporalnych pozwoli przynajmniej częściowo zniwelować negatywne efekty zaprezentowane w niniejszym opracowaniu.

Dotychczas zasadniczą regułą intertemporalną przyjmowaną przy okazji wpływania nowelizacji na proces udzielania zamówień publicznych była reguła działania prawa dawnego. Powyższe ukazuje zestawienie tabelaryczne reguł intertemporalnych przyjętych w ustawach nowelizujących, modyfikujących ustawę P.z.p. w 2018 r.

Akt normatywny

Reguła intertemporalna

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania o zamówienie dokumentów publicznych i ich personalizację oraz druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. (art. 75)

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

 

 

Do postępowań w sprawie wyboru partnera prywatnego, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

oraz postępowań o zawarcie umowy koncesji, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się

przepisy dotychczasowe. (art. 21 ust. 1)

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania o udzielenie zamówień z dziedziny nauki w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 320 ust. 1)

 

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w wyniku postępowań o udzielenie

zamówień, o których mowa w ust. 1, oraz do umów zawartych po dniu wejścia w życie tej ustawy w wyniku postępowań

wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy – stosuje się przepisy dotychczasowe. (art. 320 ust. 2)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym (art. 3)

 

Również w przypadku planowanych zmian normatywnych zasadne wydaje się przyjęcie, że znajdą one zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy nowelizującej, przy jednoczesnym przyjęciu odpowiednio długiego okresu vacatio legis pozwalającego na przygotowanie odpowiednich rozwiązań zamówieniowych dostosowanych do ostatecznej postaci jaką przybierze akt nowelizujący. Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania alternatywnego pozwoli uniknąć powstania przynajmniej części wskazanych w artykule problemów a niektóre pozwoli zniwelować. Mankamentem zaproponowanego rozwiązania intertemporalnego może być odłożenie w czasie wdrożenia projektowanych zmian w systemie zagospodarowywania odpadów komunalnych. Wystąpienie takiego efektu nie wydaje się jednak być większym złem niż mogące powstać na skutek przyjęcia reguł zaproponowanych w projekcie.

 


[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504/katalog/12530811#12530811

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne